International Journal of Hematology and Oncology 2001, Vol 11, Num 4 Page(s): 196-203
AKCİĞER KANSERLERİNDE HİPERKOAGULABİLİTE VE HİPERFİBRİNOLİZİS

MUSTAFA ÇETİN1, ALİ ÜNAL1, METİN EKİCİ1, BÜLENT ESER1, MEVLÜDİYE KAYABALİ1, HASAN S. COŞKUN1, MUSTAFA ALTINBAŞ1, ÖZLEM ER1

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, KAYSERİ

Keywords: akciğer kanseri, hiperkoagulabilite, hiperfibrinolizis
Akciğer kanserlerinde koagulasyon aktivasyonunun yol açtığı tromboembolik olaylar ve fibrinolitik aktivasyonun tetiklediği hemorajik komplikasyonlar bildirilmiştir. Bu çalışmada akciğer kanseri vakalarında koagulasyon ve fibrinolitik sistem parametrelerinin hastalığın evresi ile ilişkisi araştırıldı. Mart 1998 ve Mart 1999 tarihleri arasında akciğer kanseri tanısıyla Hematoloji-Onkoloji servisine yatırılan 51'i erkek, 8'i kadın, yas ortalamaları 60.77±8.00 (40-73) olan 59 hasta çalışmaya alındı. Hasta grubu ile yaş ve cins farkı olmayan 30 sağlıklı şahıs kontrol grubunu oluşturdu. Hasta ve kontrol grubundan venöz kan örnekleri alındı ve trombosit, PT, PTT, fibrinojen, PC, PS, APC, FYÜ ve DD düzeyi ölçüldü. Hasta ile kontrol grubu arasında trombosit sayısı bakımından fark yoktu.(p>0.05). Akciğer kanseri grubunda PT, PTT, fibrinojen, PC, PS, APC-R oranı ve FYÜ-DD değerleri sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05). KHAK vakalarında yaygın hastalık grubu ile sınırlı hastalık grubu arasında trombosit, PTT, fibrinojen, PC ve PS değerlerinde anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Yaygın hastalık grubunda PT değeri ve APC-R anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05). KHDAK vakalarında ise ileri evre grupta PT, PTT, fibrinojen,PS ve APCR değerleri erken evre vakalara göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05). FYÜ-DD düzeyi KHAK ve KHDAK vakalarında erken evrelerde dahi yüksekti ve hastalığın evresi ile artış gösterdi (p<0.05). Sonuç olarak bu çalışma göstermiştir ki akciğer kanserli hastalarda pıhtılaşma aktivasyonu ve düşük dereceli YDP mevcuttur. Erken evrelerdeki subklinik pıhtılaşma bozuklukları ve fibrinolitik sistem aktivasyonu hastalığın ilerlemesiyle daha da artmaktadır.