International Journal of Hematology and Oncology 2001, Vol 11, Num 4 Page(s): 188-195
YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA PROGNOSTİK FAKTÖRLER

MEHTAP DALKILIÇ ÇALIŞ1, ALPASLAN MAYADAĞLI1, OKTAY İNCEKARA1

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İSTANBUL

Keywords: yumuşak doku sarkomları, prognostik faktörler, cerrahi, radyoterapi, kemoterapi
Bu çalışmada kliniğimize başvuran yumuşak doku sarkomlu hastalar prognoza etkili faktörleri belirleyebilmek için retrospektif olarak degerlendirilmistir. 1990-2000 tarihleri arasında takip edilen 144 hasta mevcuttur. Ortalama yaş 43'tür. Erkek hasta 76, kadın hasta 68'dir. En sık leiomiyosarkom (%20, n=29), 2.sıklıkla malign fibröz histiositom (%15, n=21), 3.sıklıkla liposarkom (%12,n=17) görülmüştür. Ellibeş hasta stage IV (%38), 56 hasta stage III (%39), 23 hasta (%23) stage I-II idi. Genel sağ kalıma etkili faktörler olarak; yaş (p=0.0029), stage (p=0.0000), lenf nodu tutulumu (p=0.0000). radyoterapi uygulanması (p=0.0312) [postoperatif (p=0.0000)], kemoterapi uygulanması (neoadjuvant veya adjuvant (p=0.0000), kemoterapi rejimi olarak MEID uygulanması (p=0.0192). metastaz bulunması (p=0.0001) ve metastazektomi uygulanması (p=0.0269) bulunmuştur. Nükse etkili faktörler olarak; histopatolojik tip(p=0.0499), tümörün derin yerleşimi (p=0.0366) ve lenf nodu tutulumu (p=0.0000) bulunmuştur. Metastaza etkili faktörler olarak; histopatolojik tip (p=0.0496), grade (p=0.0363) ve yerleşim yeri (p=0.0210) tespit edilmiştir.