International Journal of Hematology and Oncology 2004, Vol 14, Num 1 Page(s): 041-046
SPLENİK MARGİNAL ZON LENFOMA SONRASI ORTAYA ÇIKAN BİR HODGKİN LENFOMA OLGUSU

TANER BAYRAKTAROĞLU1, ALİ BORAZAN1, SELİM AYDEMİR1, GAMZE NUMANOĞLU1, YÜCEL ÜSTÜNDAĞ1, ZUHAL ERDEM1

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD

Keywords: splenik marginal zon lenfoma, hodgkin lenfoma
Klonal orjin olarak non-Hodgkin lenfoma (NHL) sonrası Hodgkin lenfomanın ortaya çıkması nadir olarak bildirilmektedir. NHL tanısı konulduktan sonra Evre IV B mikst sellüler Hodgkin lenfoma (HL) tanısı alan olgunun sunulmasını amaçladık. Olgu: 69 yaşında bayan hasta, bulantı, kusma, ateş, kilo kaybı, bel ağrısı ile müracaat etti. 18 ay önce pansitopeni ve hipersplenizm nedeniyle splenektomi yapılarak splenik marjinal zon lenfoma tanısı konulmuş olan hastanın fizik muayenesinde bilateral servikal en büyüğü 2 cm ve sol aksiller en büyüğü 4 cm çoklu lenfadenopatileri mevcuttu. Aksiller lenf nodlarından yapılan eksizyonel biyopsi mikst sellüler HL olarak değerlendirildi. NHL tanısı konulduktan sonra, olgumuzda olduğu gibi, nadir olsa da HL'nın ortaya çıkabileceği akılda tutulmalıdır.