International Journal of Hematology and Oncology 2001, Vol 11, Num 3 Page(s): 148-153
AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA ANÖPLOİDİNİN PROGNOZLA İLİŞKİSİ

TÜRKAN PATİROĞLU

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, KAYSERİ

Keywords: akut lenfoblastik lösemi, hipodiploidi, hiperdiploidi, sentez fazı fraksiyonu
Lösemi tedavisinin başarılı olması için en önemli prognostik faktörlerden biri lösemik blastların içerdiği deoksiribonükleik asit (DNA) miktarıdır. Akut lenfoblastik lösemide (ALL) hiperdiploidinin varlığı, prognozun iyi olacağının göstergesi kabul edilir. Bu nedenle bu çalışmada ALL'li 24 hastada flow sitometri (FS) ile DNA miktarı ve sentez fazı fraksiyonu (SPF) ölçülerek, prognozla ilişkisi araştırıldı. Hastaların dördünde hiperdiploidi, dördünde de hipodiploidi olmak üzere sekizinde (%33.33) anöploidi saptandı. Ayrıca, 13 (%54.16) hastada SPF<%6, 11'inde (%45.83) ise >%6 bulundu. Yaş, lökosit sayısı ve anöploidi ilişkisine bakıldığında hipodiploidi tespit edilen hastaların lökosit sayılarının yüksek olduğu dikkati çekti. Yirmi dört hastanın yedisi (%20.83) çeşitli nedenlerle öldü. Ölen hastaların üçünde hipodiploidi gözlenirken hiperdiploidili sadece bir hastanın öldüğü tesbit edildi. Ayrıca ölen hastaların altısında SPF >%6 idi. Sonuç olarak, lökosit sayısının yüksekliği, B fenotipi, hipodiploidinin varlığı ile ölüm arasında paralel olduğu gözlendi.