International Journal of Hematology and Oncology 2001, Vol 11, Num 3 Page(s): 141-147
PEDİATRİK ONKOLOJİDE TÜMÜYLE CİLT ALTINA YERLEŞTİRİLEN SANTRAL VENÖZ KATETERLERİN KULLANIMI

CANAN AKYÜZ1, NİLGÜN YARİŞ1, MEHMET EMİN ŞENOCAK 1, TEZER KUTLUK 1, MÜNEVVER BÜYÜKPAMUKÇU1

Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatric Oncology

Keywords: santral venöz kateter. kanser, çocuk, kateter komplikasyonları
Son yıllarda kanserli çocuklarda santral venöz kateterlerin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada kliniğimizde izlenen cilt altına yerleştirilen santral venöz kateterlere ait deneyimlerimiz ve literatür derlemesi sunulmuştur. Yirmi dokuz hastaya (median yaş: 2 yıl) yerleştirilen 30 kateter değerlendirilmiştir. Kümülatif kateter izlem süresi 9270 gün (median:270 gün) olarak belirlendi. Toplam komplikasyon hızı 0.16/100 kateter günüdür. Kateter oklüzyonu, infeksiyonu ve ekstravazasyon görülme sıklığı sırasıyla 0.10/100 kateter günü, 0.05/100 kateter günü, 0.02/100 kateter günü olarak bulundu. Dokuz kateter komplikasyon nedeniyle çıkarıldı. Ondört hastada tedavinin sonlandırılması ile, yedi hastada hastanın exitus olması nedeniyle kateter kullanımına son verildi. Sonuç olarak bizim klinik tecrübelerimiz de kanserli çocuklarda santral venöz kateter kullanımının hastalar açısından daha konforlu ve güvenli olduğunu göstermektedir.