International Journal of Hematology and Oncology 2001, Vol 11, Num 3 Page(s): 126-132
PRİMER NODAL VE EKSTRANODAL NON-HODGKİN LENFOMALI HASTALARIN KARSILAŞTIRILMASI: KLİNİK, HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLER VE SAĞKALIM

BÜLENT ESER1, MUSTAFA ÇETİN1, ALİ ÜNAL1, OLGUN KONTAŞ1

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Keywords: non-hodgkin lenfoma, ekstranodal tutulum, sağkalım
Bu çalışmada primer nodal ve ekstranodal non-Hodgkin Lenfomalı hastaların klinik, histopatolojik özellikler ve sağkalım süresi açısından karsılaştırılması amaçlandı. Ocak 1990-Ağustos 2000 tarihleri arasında non-Hodgkin lenfoma tanısı alan 196 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Primer ekstranodal tutulum 89 hastada (%45,4) tespit edildi. Nodal lenfomalarda erkek/kadın oranı, median yaş ve 60 yaş üstü hasta oranı, ekstranodal lenfomalarda ise evre 3-4 hastalık ve agresif histopatoloji daha yüksek oranda bulundu. Diffüz büyük hücreli lenfoma hem nodal hem de ekstranodal lenfomalarda en sık rastlanan histopatolojik tipti. Ortalama 13 ay (2-130 ay) takip süresinde nodal ve ekstranodal lenfomalı hastalar arasında sağkalım açısından fark görülmedi (üç yıllık sağkalım olasılığı sırasıyla: %81 .5 ve %76.1). Agresif histopatolojiye sahip hastalar arasında da üç yıllık sağkalım olasılığı benzer bulundu (%73.1 ve %71.5) Sonuç olarak; vakalarımızda ekstranodal lenfoma sıklığı oldukça yüksek bulundu. Ayrıca primer ekstranodal tutulumun tek başına sağkalımı etkileyen bir faktör olmadığına karar verildi.