International Journal of Hematology and Oncology 2001, Vol 11, Num 2 Page(s): 091-094
MEME KANSERİ VE KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİNİN BİRLİKTE GÖRÜLMESİ: OLGU SUNUMU

BÜLENT KARABULUT1, GÜRAY SAYDAM1, MUSTAFA ÖZMEN1, ULUS ALİ ŞANLİ1, CANFEZA SEZGİN1, MİNE HEKİMGİL1, RÜÇHAN USLU1, ERDEM GÖKER1, FİLİZ BÜYÜKKEÇECİ1

Ege Üniversitesi Tip Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İZMİR

Keywords: meme kanseri, kronik lenfositik lösemi
Bir malignite seyrinde, ikinci bir malignitenin saptanması çok sik olmamaktadır. Genel populasyonla karşılaştırıldığında, kronik lenfositik lösemili (KLL) hastalarda ikinci bir kanser gelişme riskinin anlamlı olarak arttığı bilinmektedir. KLL seyrinde ikincil malignite olabildiği gibi, bazı diğer malignitelerin seyri esnasında da KLL saptanabilmektedir. Bu durumlarda ortak etyolojik bir faktörün söz konusu olduğu düşünülebilir. Bu yazıda, 1996 yılında meme kanseri tanısı alan bir olgu sunulmaktadır. Operasyonu takiben olguya radyoterapi ve kemoterapi uygulanmıştır. 1998 yılında periferik kanda lenfositoz ve kemik iliğinde matür lenfosit infiltrasyonu saptanmasıyla, olguya, meme kanseri ile birlikte KLL tanısı kondu. Multiorgan yetmezliği ve kemik iliği dahil multipl metastazlar nedeniyle olgu 2000 yılında exitus oldu.