International Journal of Hematology and Oncology 2001, Vol 11, Num 2 Page(s): 082-087
HEPATOSELÜLER KANSER TANISI KONMUŞ HASTALARDA P53 MUTASYONU SIKLIĞI VE KLİNİKOPATOLOJİK KORELASYON

RÜÇHAN USLU1, CEM CENGİZ1, ULUS ALİ ŞANLİ1, V. CANFEZA SEZGİN1, GÜRAY SAYDAM1, BÜLENT KARABULUT1, FUNDA YILMAZ1, GÜL YÜCE1, TANKUT İLTER1, SERDAR BEDİİ OMAY1, ERDEM GÖKER1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İZMİR

Keywords: mp53, hepatosellüler karsinom
Karaciğerin en sık görülen malign epitelyal tümörü hepatosellüler karsinomdur (HCC). Bir tümör baskılayıcı gen olan p53' te meydana gelen mutasyon sonucu oluşan mutant p53' ün (mp53) HCC gelişiminde rolü olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmada HCC tanısı alan 52 olgunun, doku örneklerinde, mp53 saptanması ve mp53 varlığının HCC etiyolojisi, nodul sayısı, histopatolojik tipi gibi parametrelerle ilişkisi araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda, % 50 vakada mp53 pozitif saptanırken yas, cinsiyet, nodul sayısı, tümör çapı, HBV, HCV, alkol ve histopatoloji ile mp53 pozitifliği arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır.