International Journal of Hematology and Oncology 2001, Vol 11, Num 2 Page(s): 070-076
TÜM VÜCUT IŞINLANMIŞ HAYVAN MODELİNDE GRANÜLOSİT MAKROFAJ-KOLONİ STİMULE EDİCİ FAKTÖRÜN YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİ: HİSTOPATOLOJİK DEĞERLENDİRME

DİCLEHAN KILIÇ1, İBRAHİM EGEHAN1, LEYLA MEMİŞ1

Gazi Üniversitesi Tip Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, ANKARA

Keywords: radyoterapi, yara iyileşmesi, gm-csf
Preoperatif radyoterapi kanserin küratif tedavisinde sıkça kullanılmaktadır. Radyoterapinin cilt üzerine olumsuz etkileri nedeniyle cerrahi ertelenmekte ve tümör üzerindeki küratif etki daha azalmaktadır. Bu kontrollü, randomize deneysel çalışmada preoperatif olarak ışınlanmış kesi modelinde topikal olarak uygulanan GM-CSF'in yara iyileşmesi üzerine etkisinin histopatolojik incelenmesi amaçlanmıştır. Deneklerin yarısına 8 Gy'lik tüm vücut ışınlaması uygulanıp RT'den 2 gün sonra 4 gruba randomize edildi. Grup 1: Kontrol; grup 2: GM-CSF uygulanan grup; grup 3; Işınlanan kontrol; grup 4: Işınlanan ve GM-CSF uygulanan grup. Işınlamadan 11 gün sonra cilt örnekleri alindi. Histopatolojik değerlendirmeyle ışınlanmış gruplarda geciken yara iyileşmesinin GM-CSF uygulamasıyla düzeldiği gözlendi. Işınlanmış cilt yaralarında GM-CSF yararlı bulundu. Altta yatan mekanizmaların belirlenmesi için ileri çalışmalara gerek vardır.