International Journal of Hematology and Oncology 2001, Vol 11, Num 2 Page(s): 057-061
İMMÜNOPROLİFERATİF İNCE BARSAK HASTALIĞI (İPSİD): 18 YILLIK HACETTEPE DENEYİMİ

HAKAN GÖKER1, GÜLTEN TEKUZMAN1, İBRAHİM BARİSTA1, İBRAHİM GÜLLÜ1, DİNÇER FIRAT1

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, ANKARA

Keywords: ipsid, kemoterapi, lenfoma
Akdeniz ve Ortadoğu ülkelerinde yüksek prevalansı olan IPSID yoğun lenfamatöz ince barsak infiltrasyonu ve özellikle hastalığın erken evrelerinde anormal alfa ağır zincir immünglobulin sekresyonu ile karakterize primer ekstranodal MALT tipi bir lenfomadır. Bu makalede Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde Ocak 1974 ile Eylül 1992 yılları arasında tanı almış 26 IPSID vakasının tedavileri ve uzun dönem sonuçları sunulmuştur. Hastalarımızda başvuruda izlenen en sik semptom ve bulgular kronik diyare (%85), kilo kaybı %85), karin ağrısı (%57), çomak parmak (%31), anemi (%65), sedimantasyon yüksekliği (%69) ve hipoalbuminemi (%84) olmuştur. Erken evre (prelenfomatöz) bir hasta 12 aylık l g/gün oral tetrasiklin tedavisi ile uzun dönem hastalıksız sağkalıma ulaşmıştır. Geç dönem (lenfomatöz) IPSID vakalarımızın çoğunluğunu CHOP, geri kalanlarını ise COP kemoterapisi uygulanmış ve %71 vakada uzun dönem tam cevap izlenmiştir. 10 yıllık hastalıksız sağkalım ve genel sağkalım %63 olmuştur. Sonuç olarak IPSID vakalarında CHOP benzeri kemoterapi protokolleri ile uzun dönem hastalıksız sağkalıma ulaşılabilmektedir. Erken evre prelenfomatöz hastalarda ise ilk tedavi yaklaşımı antibiyotik tedavisi olmalıdır.