International Journal of Hematology and Oncology 2001, Vol 11, Num 1 Page(s): 041-045
PRİMER BÖBREK BAŞLANGIÇLI EKSTRANODAL DİFFÜZ BÜYÜK HÜCRELİ, B HÜCRELİ NHL: OLGU SUNUMU

GÜRAY SAYDAM1, YÜKSEL KÜÇÜKZEYBEK1, MİNE HEKİMGİL1, SERDAR B. OMAY1, FİLİZ BÜYÜKKEÇECİ1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Keywords: lenfoma, böbrek tutulumu
Lenfoma, ikinci sıklıkla böbrekleri tutmaktadır ve bu yoğunlukla asemptomatik kalmakta ve rutin görüntüleme yöntemleri ile saptanamamaktadır. Primer renal lenfoma ise, varlığı hala tartışmalı olan bir klinik tablodur. Bu yazıda, böbrek biyopsisi ile tanı konan ve kemikte kitle nedeni ile başvuran bir lenfoma olgusu sunulmaktadır.