International Journal of Hematology and Oncology 2001, Vol 11, Num 1 Page(s): 008-012
LOKAL İLERİ EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE HİPERFRAKSİYONE RADYOTERAPİ

SEMA DURMUS1, ALİ RIZA ÜÇER1, TAMER ÇALIKOĞLU1, FAİK ÇETİNDAĞ1, OSMAN N. SUNTER1, MUZAFFER ALTUNDAĞ1

Sağlık Bakanlığı, Ankara Onkoloji Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği, ANKARA

Keywords: akciğer kanseri, hiperfraksiyon, radyoterapi
Aralık 1994 ile Eylül 1995 tarihleri arasında Ankara Onkoloji Hastanesine başvuran lokal ileri küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK), KPS' u %60 ve üzeri olan, ağırlığının %10'undan fazlasını kaybetmemiş, kemoterapi (KT) almamış veya KT alıp yanıt görmemiş 21 hastaya küratif amaçla günde iki kez 120 cGy fraksiyonla, haftada 5 gün total 6480 cGy hiperfraksiyone radyoterapi uygulandı. Hastalarımızda %23,5 tam yanıt, %41.2 parsiyel yanıt sağlanırken %23.8 ciddi akciğer toksisitesi oldu. l yıllık sağkalım %52 ve 2 yıllık sağkalım %16 idi.Ortalama sağkalım 17 aydı. Sonuç olarak performans durumu iyi, unrezektabl KHDAK'lı hastalarda hiperfraksiyone radyoterapi, uygulanabilir bir tedavi şemasıdır.