International Journal of Hematology and Oncology 2002, Vol 12, Num 4 Page(s): 210-214
ADRENAL GLAND YETMEZLİĞİ GELİŞEN BİR KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ OLGUSU: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

ABDULLAH BÜYÜKÇELİK1, GÜNGÖR UTKAN1, ÖZGÜR DEMİR1, BÜLENT YALÇIN1, AHMET DEMİRKAZIK1, FİKRİ İÇLİ1

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Tıbbi Onkoloji BD

Keywords: adrenal gland, adrenal gland yetmezliği, küçük hücreli dışı akciğer kanseri
Kanserli hastalarda, adrenal glandlara metastaz nadir olmamasına rağmen, metastaza bağlı adrenal gland yetmezliği, vakalar şeklinde seyrekçe bildirilmiştir. Literatürde bildirilen adrenal gland yetmezliği olgularının tanısı, çoğunlukla klinik olarak konulmuştur. Hormon ölçümü yapılarak yetmezlik veya disfonksiyon tanısı doğrulanan olgu sayısı oldukça azdır. Ayrıca, kanserli hastalarda, metastaza bağlı gelişen adrenal gland yetmezlik insidansı bilinmemektedir. Bu makalede, küçük hücreli dışı akciğer kanserinin adrenal gland metastazına bağlı gelişmiş bir adrenal gland yetmezlik olgusu sunulacak ve literatür gözden geçirilecektir.