International Journal of Hematology and Oncology 2002, Vol 12, Num 4 Page(s): 201-205
ABDOMİNAL YERLEŞİMLİ CASTLEMAN HASTALIĞI: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

RECEP PEKCİCİ1, FATMA ALAGÖZ1, RAHİME KARTAL1

Sosyal Sigortalar Kurumu, Konya Bölge Hastanesi

Keywords: castleman hastalığı
Castleman Hastalığı, lenf düğümlerinin, malign olmayan büyümeleri ile karakterize bir hastalıktır. En sık mediastende yerleşmekle beraber lenf düğümlerinin olabileceği her yerde görülebilir. Hiyalin vasküler, plazma hücreli ve mikst tip olmak üzere üç histopatolojik tipi ve lokalize ve multisentrik olmak üzere iki klinik formu vardır. Tanıda, invazif olmayan inceleme yöntemleri çoğunlukla yetersiz kalmaktadır. Lokalize klinik tipte cerrahi rezeksiyon önerilen tedavi şekli olmakla beraber, kemoterapi, radyoterapi ve steroidlerin özellikle multisentrik tipte faydalı olduğu da belirtilmektedir. Sunumuzda, karında, küçük omentumda yerleşen ve cerrahi olarak tedavi edilen bir Castleman Hastalığı olgusu, literatürün ışığında gözden geçirilmiştir.