International Journal of Hematology and Oncology 2002, Vol 12, Num 4 Page(s): 196-200
LOKAL İLERİ KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNİN AKSELERE KONKOMİTANT BOOST RADYOTERAPİ İLE TEDAVİSİNDE ERKEN TOKSİSİTE VE CEVAP DEĞERLENDİRMESİ

MUSTAFA İZMİRLİ1, FUAT YAMAN1, YAKUP BÜYÜKPOLAT1, ADNAN YÖNEY1, MUSTAFA ÜNSAL1

SSK Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İSTANBUL

Keywords: khdak, radyoterapi, akut toksisite, tedavi cevabı
İnoperabl küçük hücreli dışı akciğer kanserinin konvansiyonel radyoterapi ile elde edilen tedavi sonuçlarının kötü olması farklı fraksiyonasyon şekilleriyle tedaviyi gündeme getirmiştir. Kliniğimizde Haziran 2000-Aralık 2001 tarihlerinde 30 hastaya konkomitant boost radyoterapi ile iki kolda, Co-60 ve lineer akseleratörle tedavi uygulandı. Toplam 63 Gy doz (180 cGy/35 fx) uygulanarak tedavi 5 haftada tamamlandı. Tedavi sonunda 26 hasta değerlendirmeye alındı. Akut yan etkiler; cilt, özefagus ve akciğer toksisiteleri açısından değerlendirildi. C0-60 ile tedavi edilen 1 hastada grade 3 cilt toksisitesi haricinde başka hiçbir hastada grade 3-4 toksisite görülmedi. Sadece akut cilt reaksiyonları Co-60 ile tedaviye alınan hasta grubunda lineer akseleratörle (LA) tedavi edilen gruba göre istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.012). Radyolojik tam cevap oranı %7.6, parsiyel cevap oranı ise %50 olarak belirlendi. Sonuç olarak akselere konkomitant boostlu RT şemasının uygulanabilir ve akut toksisitenin kabul edilebilir olduğu ve iyi cevap oranları elde edildiği düşünüldü.