International Journal of Hematology and Oncology 2002, Vol 12, Num 3 Page(s): 134-140
ADEZYON MOLEKÜLLERİ CD44 VE CD54'ÜN ÇOCUKLUK ÇAĞI HODGKİN HASTALIĞINDA EKSPRESYONU

BİLGE BİLGİÇ1, FERHAN AKİCİ1, REJİN KEBUDİ1, İNCİ AYAN1, ÖMER GÖRGÜN1, ÖNER DOĞAN1

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Keywords: hodgkin hastalığı, adezyon molekülü
Adezyon molekülleri, vücutta çok çeşitli hücrelerin yüzeyinde bulunan, hücrelerarası ve hücre-matriks etkileşimini sağlayan protein ve karbonhidrat yapısında moleküllerdir. Adezyon molekülleri lökosit migrasyonu, lenfosit gelişimi, endotel hasarı ve inflamasyonda rol oynamaktadır. Ayrıca tümör biyolojisi ve metastaz oluşumundaki fonksiyonları da araştırılmaktadır. Bu çalışmada, çocukluk çağı Hodgkin hastalığında tümör dokusunda immünhistokimyasal olarak CD44 ve CD54 moleküllerinin varlığı araştırılmıştır. Yirmi iki pediatrik Hodgkin hastasında CD44, tüm olgularda tümör ve tümör dışı hücrelerde yaygın pozitif bulundu: CD54 ekspresyonu da benzer şekilde saptandı. Kontrol grubunda, tümöral olmayan beş tonsil ve beş adet lenf ganglionu seçildi. CD44 ve CD54 ekspresyonu ile klinikopatolojik özellikler açısından istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı. Sonuç olarak, CD44 ve CD54 ekspresyonunun Hodgkin hastalığının tanısı ve prognozu açısından spesifik bir belirleyici olamayacağı düşünüldü.