International Journal of Hematology and Oncology 2002, Vol 12, Num 3 Page(s): 126-133
OPERABL MEME KANSERLERİNDE POSTMASTEKTOMİ RADYOTERAPİ SONUÇLARI

ALİ RIZA ÜÇER1, TAMER ÇALIKOĞLU1, SEMA DURMUŞ1, FAİK ÇETİNDAĞ1, GÜLÇİN ERTAŞ1, OSMAN SUNTER1, M. BEDRİ ALTUNDAĞ1, KENAN ÖZBAĞI1, HAYATİ ABANUZ1, HANDAN ERKAL1

Ankara Onkoloji Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği, ANKARA

Keywords: opere meme kanserleri, adjuvant tedaviler
Bu retrospektif analizde Ankara Onkoloji Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde Ocak 1995 - Aralık 1999 yılları arasında postoperatif adjuvant radyoterapi programına alınan operable meme kanserli 245 hasta tanı ve tedavi parametrelerine göre değerlendirilmiştir. Hastalardan 214'üne (%87) radyoterapiyle birlikte adjuvant kemoterapi uygulanırken evre III B olan 35 hasta neoadjuvant kemoterapiyle operable sınıra çekilmiştir. Adjuvant hormonoterapi verilen hasta sayısı 70 (%29) olup 24 (%10) hastaya tek başına 46 (%19) hastaya da kemoterapiyle birlikte hormonoterapi verilmiştir Ortalama 33 aylık izlem süresince 5 hastada (%2) lokal-bölgesel nüks 35 hastada da (%14) uzak yayılım görülmüştür. İzlem süresinin yetersiz olması nedeni ile overall ve hastalıksız sağkalım süreleri değerlendirilememiştir.