International Journal of Hematology and Oncology 2002, Vol 12, Num 3 Page(s): 115-121
ADJUVAN SİKLOFOSFAMİD-ADRİAMİSİN-5-FLOROURASİL (CAF) KEMOTERAPİSİ ALAN OPERE EVRE I-III MEME KANSERLİ HASTALARDA LOKAL NÜKSSÜZ VE UZAK NÜKSSÜZ SAĞKALIMI ETKİLEYEN PROGNOSTİK FAKTÖRLER

BAŞAK OYAN1, NİLÜFER GÜLER1, GÜLTEN TEKUZMAN1, AYŞE KARS1, ALEV TÜRKER1, M. KADRİ ALTUNDAĞ1, YAVUZ ÖZIŞIK1, EŞMEN BALTALI1, İSMAİL ÇELİK1, ERHAN HAMALOĞLU1, ZAFER ÖNER1

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkoloji Enstitüsü, Medikal Onkoloji Bölümü

Keywords: meme kanseri, caf, prognostik faktörler, adjuvan kemoterapi
Bu çalışmada, 1987-2000 yıllan arasında adjuvan siklofosfamid-adriamisin-5-Florourasil (CAF) kemoterapisi verilen 248 meme kanserli hasta lokal ve uzak nükssüz sağkalım ve bunları etkileyen prognostik faktörler açısından incelenmiştir. Yaşları 21 ile 75 arasında değişen ve yaş ortalaması 44.6 olan hastaların büyük çoğunluğu (%71) premenapozaldi. Östrojen reseptörü, çalışılan 151 hastanın %48'inde; progesteron reseptörü, çalışılan 130 hastanın %47'sinde pozitifti. Hastaların %3.6'sında evre I, %59.3'ünde evre II. %34.7'sinde evre 10 hastalık mevcuttu. Ortanca 24.1 (4.8-156.2) aylık takip sonrası, hastaların 19 (%7.7)'unda lokal nüks ve 57 (%23)'sinde uzak nüks gelişti. Tek değişkenli analizlerde, lokal nükssüz sağkalım açısından hastanın yaşı. metastatik lenf nodu sayısı, tümörün odak sayısı ve reseptör durumu; uzak nükssüz sağkalım açısından ise hastanın yaşı, metastatik lenf nodu sayısı, en büyük metastatik lenf nodunun çapı ve tümörün odak sayısı anlamlı bulundu. Çok değişkenli analizlerde metastatik lenf nodu sayısının, lokal nükssüz sağkalım ve uzak nükssüz sağkalım açısından en önemli prognostik faktör olduğu görüldü. Hastanın yaşı uzak nükssüz sağkalımda, tümör odak sayısı ise hem lokal hem de uzak nükssüz sağkalımda etkili olan diğer bağımsız prognostik faktörlerdi. Çalışmamızın sonucu, metastatik lenf nodu sayısının değişmeyen en önemli prognostik faktör olduğunu, tutulan aksiller lenf nodu sayısının özellikle üçten fazla olmasının çok anlamlı olduğunu göstermektedir.