International Journal of Hematology and Oncology 2004, Vol 14, Num 1 Page(s): 001-013
GATA TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALINDA MEME KANSERİ TANISI İLE İZLENEN KADIN HASTALARIN HASTALIKLARININ TANIMLANMASI VE SAĞKALIM OLASILIKLARI

SELİM KILIÇ1, SABAHAT TEZCAN1, ŞEREF KÖMÜRCÜ1, AHMET ÖZET1, BANU ÇAKIR1, FİKRET ARPACI1, OSMAN SARAÇBAŞI1, BEKİR ÖZTÜRK1, BİLAL BAKIR1, SELMİN ATAERGİN1, OKAN KUZHAN1, METİN HASDE1

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Halk Sağlığı AD

Keywords: meme Kanseri, Sağ Kalım Olasılığı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanlığı'nda 1992-2002 yılları arasında meme kanseri tanısı ile izlenen 712 kadın hastanın hastalık özellikleri ve sağ kalım olasılıkları incelenen bu çalışma geriye dönük kohort tipi bir araştırmadır. Hastaların yaş ortalaması 50.0± 12.1 (ortanca = 49) yıldır. Hasta grubunda ailede meme kanseri öyküsü olanların sıklığı %18.5'tir. Tümör çapı ortalama 3.1 cm olarak bulunmuştur. Tümör histolojisine göre invazif duktal, tümörün histolojik derecesine göre grade II tümörler en büyük grubu oluşturmaktadır. Olguların %39.9'unda ilk tanı sırasında metastatik lenf nodu saptanmamıştır. İlk tanı sırasında en fazla metastazın saptandığı doku ise kemiktir. Hastalar arasında östrojen ve progesteron reseptör pozitifliği sırası ile %62.2, %51.3'tür. Tanı sırasındaki evreye göre değerlendirildiğinde, hastaların %62.1'i evre II, %4.5'i evre IV'tür. Hastaların yalnızca %13.5'ine evre I'de tanı konulabilmiştir. Hastaların toplam sağ kalım olasılıkları Kaplan-Meier yöntemi ile incelenmiştir. Hastaların ortalama izlem süresi 48.6± 30.4 (ortanca 46.3) aydır. Birinci yıl sonunda toplam sağ kalım olasılığı %98.4, beşinci yılda %74.2, on yıl sonunda %48.8'dir. Tek değişkenli analizde; evre, tümör çapı, metastatik lenf nodu sayısı, histolojik derece ve progesteron reseptör durumunun toplam sağ kalım olasılığını etkilediği bulunmuştur (p<0.05). Cox orantısal risk modellemesinde; tümör çapı, metastatik lenf nodu sayısı ve progesteron reseptör durumu sağ kalım olasılığını istatistiksel olarak anlamlı boyutta etkileyen değişkenler olarak bulunmuştur.