International Journal of Hematology and Oncology 2020, Vol 30, Num 1 Page(s): 201-204
Mimicking Dermatopathic Lymphadenitis: An Entity of Lymphoma

Xiao-lin WU1, Lan-ping DIAO1, Zheng-xiang YANG1, Ruijuan MA1, Qingna GUO1, Li-li WU1

Hebei Medical University, Fourth Hospital, Department of Hematology, Shijiazhuang, Shijiazhuang, CHINA