International Journal of Hematology and Oncology 2022, Vol 32, Num 4 Page(s): 220-223
Thrombocytopenia Should not be Barrier for Lymph-node Biopsy

Lili WU1, Lanping DIAO1, Lihong LIU1, Guangyu MA1, Chen HUANG1, Yingzhen YAO1, Xiaolin WU1, Guimin ZHAO1

Hebei Medical University, Department of Hematology, the Fourth Hospital of Shijiazhuang, CHINA