International Journal of Hematology and Oncology 2002, Vol 12, Num 1 Page(s): 012-015
ÜÇÜNCÜ JENERASYON ANTİEMETİK AJANLARIN KANSER HASTALARINDA ETKİNLİK, MALİYET VE YAN ETKİLERİNİN ANALİZİ

DENİZ YAMAÇ1, GÖKHAN ÇELENKOĞLU1, UĞUR COŞKUN1, ABDULREZZAK ABUBAKAR1, NAZAN GÜNEL1

Gazi University Medical School, Department of Medical Oncology

Keywords: anti-emetik ajanlar, kanser, etkinlik, maliyet, yan etkiler
Bu çalışmanın amacı sık kullanılan serotonin reseptör antagonistleri olan ondansetron, tropisetron, granisetronun standart dozlarda etkinlik,yan etkiler ve maliyet açısından karşılaştırılmasıdır. Bu çalışmada çeşitli tümörler sebebiyle kemoterapi alan 97 hastanın 31'i granisetronla 33'ü tropisetronla ve 33'ü ondansetronla tedavi edilmiştir. Hastaların %26.8'i sisplatin içeren kemoterapi almıştır. Bulantı ve kusmanın derecelendirilmesi WHO kriterlerine göre yapılmıştır. Hastalar ilk 48 saatte görülen akut başlangıçlı bulantı ve takip eden 3 günde görülen bulantı açısından tedavinin ilk basamağında değerlendirildi. Ayrıca tedavinin 4. basamağında da değerlendirilme yapıldı. İlaçların etkinlikleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p>0.05). Başağrısı ve konstipasyon en sık görülen yan etkilerdi. Konstipasyon diğer 2 ilaçla karşılaştırıldığında granisetronda en yüksekti (p=0.026). Tavsiye edilen günlük dozlar göz önünde bulundurularak maliyet değerlendirildiğinde ondansetron granisetron ve tropisetron ile karşılaştırıldığında maliyeti 2 ile 3 kat daha fazla bulundu. Her ne kadar bu çalışmada tüm ilaçların etkinliği birbirine yakınsa da tropisetron yan etkiler ve maliyet bakımından daha avantajlı bulundu.