International Journal of Hematology and Oncology 2020, Vol 30, Num 2 Page(s): 094-102
Hepatoselüler Kanserli Hastalarda Farklı Tedavi Yöntemlerinin Hastalık Seyri ve Sağkalım Üzerine Etkileri

Sahin LACIN1, Yusuf KARAKAS2, Omer DIZDAR2, Saadettin KILICKAP2, Manal M. HASSAN3, Lianchun XIAO4, Ahmed O. KASEB5, Suayib YALCIN2

1Yeditepe University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Istanbul, Turkey
2Hacettepe University Cancer Institute, Department of Medical Oncology, Ankara, Turkey
3University of Texas, MD Anderson Cancer Center, Department of Epidemiology, Houston, USA
4University of Texas, MD Anderson Cancer Center, Department of Biostatistics, Houston, USA
5University of Texas, MD Anderson Cancer Center, Department of Gastrointestinal Medical Oncology, Houston, USA

Keywords: Alfa-fetoprotein, Hepatoselüler kanser, Lokal ablatif tedavi, Portal ven trombozu, Tirozin kinaz inhibitörü
Hepatoselüler karsinom (HSK) hastaların genel sağkalım oranı düşük olmaya devam etmektedir ve etkin tedavi yöntemlerinin belirlenmesi çok önemlidir. Bu çalışma ile mevcut tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi ve hasta sağkalımı üzerine etkilerinin araştırılması amaçlandı. Çalışmaya HSK tanılı hastalar dahil edildi. Hastalık evreleri en sık kullanılan sınıflandırma sistemlerine göre belirlendi. HSK hastaları için kullanılan tedaviler lokal ablatif, lokal palyatif, cerrahi rezeksiyon, sistemik sitotoksik tedavi, tirozin kinaz inhibitörleri ve destek tedavisi olarak belirlenmiştir.Toplam 100 hastanın 81’i erkek, 19’u kadın, ortanca yaş 64 idi. Barselona Klinik Karaciğer Kanseri evreleme sistemi’ne (BCLC) göre hastaların %1’i çok erken,% 16,3’ü erken evrede, %22.4’ü orta evre, %56,1’i ileri evre ve hastaların %4.1’i son evredeydi. Hastaların evrelerinde genel sağkalım (OS) oranları arasında anlamlı fark gözlendi (p< 0.001). Hastaların 42’sinde portal ven tümör trombozu (PVTT) rapor edildi ve PVTT’li hastaların OS anlamlı olarak kısa idi (p= 0.001). İlk basamak tedavisi olarak 9 hastaya lokal ablatif tedavi, 25 lokal palyatif, 27 sistemik sitotoksik, 12 tirozin kinaz inhibitör tedavisi, 10 cerrahi rezeksiyon ve 4 destek tedavisi ile takip edildi. Tedavi gruplarının OS’leri arasındaki fark anlamlıydı (p< 0.0001). Sonuç olarak ilk basamak tedavi yöntemlerinin HSK hastalarının sağkalımı üzerindeki anlamlı farklarını gözlemledik. Ayrıca bu çalışma tümör boyutu, hastalık evresi, serum alfa-fetoprotein düzeyi, karaciğer fonksiyon durumu ve tümör vasküler invazyon durumu gibi faktörlerin sağkalım süreleri üzerindeki anlamlı etkilerini belirlemiştir.