International Journal of Hematology and Oncology 2019, Vol 29, Num 3 Page(s): 168-175
Gestasyonel Trofoblastik Neoplazi Hastalarının Retrospektif Analizi: Tek-Merkez Deneyimi

Veli SUNAR1, Vakkas KORKMAZ2, Zafer ARIK3, Bulent OZDAL2, Yaprak ENGIN USTUN4

1University of Health Sciences, Zekai Tahir Burak Women’s Health Training and Research Hospital, Medical Oncology Clinic, Ankara, TURKEY
2University of Health Sciences, Zekai Tahir Burak Women’s Health Training and Research Hospital, Gynecologic Oncology, Ankara, TURKEY
3Hacettepe University Cancer Institute, Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY
4University of Health Sciences, Zekai Tahir Burak Women’s Health Training and Research Hospital, Obstetrics and Gynecology Department, Ankara, TURKEY

Keywords: Gestasyonel trofoblastik neoplazi, Metotreksat, Trofoblastik hastalık, Aktinomisin D, EMA-CO protokolü
Bu çalışmanın amacı Gestasyonel Trofoblastik Neoplazi (GTN) tanılı hastalarımızın klinikopatolojik özelliklerini ve tedavi yanıtlarını analiz ederek kendi hastalarımızın gerçek yaşam verilerini ortaya koymaktır. Çalışmaya 2011-2018 yılları arasında Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı ve Eğitim Araştırma Hastanesi’nde FIGO 2002 kriterlerine göre GTN tanısı almış 32 hasta dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, tedavi modaliteleri, tedaviye yanıt oranları ve genel sağkalımları retrospektif olarak analiz edildi. Hastaların medyan takip süresi 32.1 ay (3.3-76.9) idi. Çalışmaya dahil edilen 32 hastadan 27 tanesi (%84.4) FIGO risk skoruna göre düşük riskli iken (risk skoru < 7) 5 tanesi (%15.6) yüksek riskliydi (risk skoru ≥ 7). Düşük riskli GTN hastalarının %62.9’da birinci sıra tedavide tek ajan Metotreksat (MTX) ile komplet remisyon elde edildi. Haftalık MTX tedavisi alan hastalarda komplet remisyon oranı % 60 (12/20) iken MTX-FA 8-gün rejimi alan hastalarda komplet remisyon oranı %71.4 (5/7) olarak saptandı (p= 0.590). MTX dirençli 9 hastanın 8’ inde (%88.8) ikinci sıra Aktinomisin D ile komplet remisyon elde edildi. Yüksek riskli GTN tanılı 5 hastanın 3’ünde (% 60) birinci sıra EMA-CO (etoposide, MTX ve ActD, siklofosfamid ve vinkristin ile sıralı) ile komplet remisyon elde edildi. Takip süresince sadece 1 hastada (%3.1) relaps saptandı. Data kesim tarihi itibariyle tüm hastalarımız hayatta olup sadece bir hastada (%3.1) komplet remisyon elde edilemedi. Düşük riskli GTN hastalarında tek ajan MTX ile tedaviye başlamak akılcı bir yaklaşım olup nihayetinde hastaların tamamında sıralı tedavilerle komplet remisyon elde edildi. Ayrıca MTX dirençli düşük riskli GTN hastalarında Aktinomisin D oldukça etkin bir tedavidir.