International Journal of Hematology and Oncology 2003, Vol 13, Num 4 Page(s): 218-221
POSTERİOR EPİDURAL ARALIKTA GRANULOSİTİK SARKOM: AKUT MYELOİD LÖSEMİDE RELAPSIN İLK BELİRTİSİ

ZEYNEP A. YEGİN1, MÜNCİ YAĞCI1, GÜLSAN SUCAK1

Gazi University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, ANKARA

Keywords: granülositik sarkom, aml, epidural aralık
Granulositik sarkom myeloid kökenli ekstramedüller nadir bir tümördür. Akut myeloid lösemide t(8,21) bulunduran olgular ile sıklıkla birliktelik gösterir. Bu olgu sunumunda t(8,21) bulunduran ve ilk tanıdan on ay sonra remisyonda izlenirken T9-T12 epidural aralığındaki yumuşak doku kitlesinin akut paraplejiye neden olduğu bir AML-M2 vakası sunulmuştur.