International Journal of Hematology and Oncology 1999, Vol 9, Num 1 Page(s): 001-006
Pulmoner Metastazektomi Uygulanan Hastalarda Glasgow Prognostik Skoru’nun Prognostic Önemi

Ulas KUMBASAR1, Melih OZERCAN1, Sevilay KARAHAN2, Erkan DIKMEN1, Metin DEMIRCIN1, Riza DOGAN1

1Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Thoracic Surgery, Ankara, TURKEY
2Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Biostatistics, Ankara, TURKEY

Keywords: Metastazektomi, Sağ kalım, GPS
Primer tümörün kontrol altında olduğu izole akciğer metastazı bulunan birçok kanser türünde pulmoner metastazektomi standart tedavi
olarak kabul edilir. Glasgow prognostik skoru (GPS) serumdaki C-reaktif protein ve albümin değerleri arasındaki ilişki ile elde edilir ve
bazı primer kanser türleri için potansiyel bir prognostik faktördür. Bu çalışmanın amacı, bazı kanser türlerinde pulmoner metastazektomi
uygulanan hastalarda GPS skorunun prognostik rolünü incelemektir. Bu amaçla, pulmoner metastazektomi uygulanmış olan toplam
142 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastalar primer tümörlerinin histolojik tiplerine göre beş gruba ayrıldı: Gastrointestinal
tümörler (Kolorektal, gastrik ve kolanjiyoselüler karsinomlar, n= 43), sarkomlar (Osteosarkom, kondrosarkom ve sinoviyal sarkom, n=
38), meme karsinomu (n= 16), genitoüriner sistem karsinomları (Serviks ve endometriyum, n= 10) ve mikst karsinomlar grubu (n= 35).
GİS, GÜS ve mikst karsinomlu hastalarda GPS skorunun yüksekliği ile kötü sağkalım arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulundu
(sırası ile p= 0.05, p= 0.046 ve p= 0.03). Sarkom ve meme karsinomu gruplarında ise GPS skoru yüksek olan hastaların prognozunun
daha kötü olduğu saptanmasına rağmen ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (sırası ile p= 0.056 ve p= 0.081). Sonuç olarak, GPS
skoru birçok kanser türünde metastatik akciğer kanserlerinin sağkalımını değerlendirmek amacıyla potansiyel prognostik bir belirteç
olarak kullanılabilir.