International Journal of Hematology and Oncology 2018, Vol 28, Num 2 Page(s): 104-111
Cisplatin Ototoksisitesinde İntratimpanik Steroid Etkinliği: Elektrofizyolojik ve Ultrastruktürel bir Çalışma

Abdullah TAS1, Erdogan BULUT2, Memduha TAS2, Recep YAGIZ1, Pınar TURAN4, Aydın HUSEYINOGLU5, Ahmet R. KARASALIHOGLU1

1Trakya University Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Edirne, TURKEY
2Trakya University Faculty of Health Sciences, Department of Audiology, Edirne, TURKEY
3Trakya University Faculty of Medicine, Department of Physiology Edirne, TURKEY
4Marmara University Faculty of Medicine, Department of Histology and Embryology, Istanbul, TURKEY
5Ağrı State Hospital, Department of Otorhinolaryngology, Ağrı, TURKEY

Keywords: Cisplatin, Elektron mikroskobi, İşitsel uyarılı beyinsapı yanıtları, Metilprednizolon
Ototoksisite, bir ilacın ya da kimyasal ajanın, işitme kaybı, denge bozukluğu ya da her iki semptomu birden ortaya çıkaracak şekilde
iç kulak disfonksiyonuna neden olmasıdır. Günümüzde antibiyotikler, diüretikler, antienflamatuarlar, antineoplastik ajanlar, antimalaryal
ilaçlar ve diğer bazı ilaçların ototoksisiteye neden olduğu bilinmektedir. Cisplatinin tedavi protokollerine bağlı olarak ototoksisite
insidansı değişiklik gösteren antineoplastik bir ajandır. Bu amaçla çalışmamızda, cisplatin ototoksisitesi üzerinde intratimpanik steroid
uygulamaların koruyucu etkinliğini elektrofizyolojik ve ultrastuktürel olarak değerlendirdik. Elektrofizyolojik değerlendirmeye timpanometri
ve işitsel beyinsapı yanıtları (ABR) dahil edildi ve işitmesi normal olarak değerlendirilen 16 kobay (32 kulak) kontrol, cisplatin,
cisplatin/stereoid ve cisplatin/serum fizyolojik grupları olmak üzere rastgele olarak 4 gruba ayrıldı. Elektrofizyolojik ölçümler sonrası ultrastruktürel
incelemeler için temporal kemikler disseke edildi. Cisplatin grubunda, diğer gruplara göre ABR testinde istatistiksel olarak
anlamlı derecede eşik farklılığı (p< 0.05) bulunur iken bu eşik farklılığı cisplatin/stereoid grubunda diğer gruplara göre daha düşük elde
edildi. Ultrastrukturel değerlendirmelerde ise cisplatin ve cisplatin/serum fizyolojik gruplarında anormal dış tüylü hücre stereosilya morfolojisi
ve ağır dejenaratif değişiklikler gözlendi. İntratimpanik steroid uygulama yapılan kobay koklearında ise dış tüylü hücre stereosilya
morfolojosinde hafif derecede dejenaratif değişiklikler gözlendi. Çalışmamızda cisplatine bağlı ototoksik hasarda intratimpanik stereoid
uygulamaların koruyucu etkinliği olduğunu düşünmekteyiz.