International Journal of Hematology and Oncology 2018, Vol 28, Num 1 Page(s): 036-044
İnsan Gastrik Tümörü ve Tümör Olmayan Dokulardaki CYP ve GST İzozimlerinin Ekspresyonları

Gulcin G. SIMSEK1, Serpil OGUZTUZUN2, Busra BOZER4, Murat KILIC3, Arzu K. KOCDOGAN5, Pınar KAYGIN2, Nurdan GURBUZ2, Hakan BULUS6

1University of Health Sciences, Kecioren Training and Research Hospital, Department of Pathology, Ankara, TURKEY
2Kirikkale University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Biology, Kirikkale, TURKEY
3Ankara University Vocational School of Health Services Department of Pharmacy, Ankara, TURKEY
4Hitit University, Scientific Technical Research and Application Center, Corum, TURKEY
5Gelisim University, Health Services Vocational High School Pathology Laboratory Techniques Department, İstanbul, TURKEY
6University of Health Sciences, Kecioren Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Ankara, TURKEY

Keywords: Gastrik adenokarsinoma, Sitokrom P450 enzimleri, Glutatyon-S-transferaz
Bu çalışmada, 40 gastrik kanser hastasında, tümörlü ve tümör periferinde bulunan normal dokularında sitokrom P450 1A1 (CYP1A1), CYPB1, CYP2E1 ve glutatyon S-transferaz P1 (GSTP1), GSTT1, GSTO1, GSTK1 izozimlerinin immünohis¬tokimyasal boyanma özellikleri araştırılmıştır. İmmünohistokimyasal çalışmalar için dokular, gastrik adenokarsinomalı 40 hastadan elde edildi. Hastaların tümör ve normal kontrol dokuları boyama yoğunluğuna göre karşılaştırıldı. Adenokarsinoma dokularında CYP ve GST izoenzimlerinin ekspresyonları arasındaki ilişki Mann Whitney-U testi ile ve klinikopatolojik veriler Spearman korelasyon rank testi ile incelendi. Gastrik kanserli dokularda CYP1B1, GSTT1, GSTO1 ve GSTK1 ekspresyonlarının normal dokulara oranla daha fazla olduğu istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p< 0.05). Fakat, CYP1A1, CYP2E1 ve GSTP1 ekspresyonlarının normal dokulara oranla daha az olduğu istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p< 0.05). Çalışılan CYP ve GST izozimlerinin ekspresyonları ile yaş ve cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı (p> 0.05). Gastrik adenokarsinomalı hastalarda, CYP1B1, GSTO1, GSTT1 ve GSTK1 protein ekspresyonları tümörlü dokuda, normal gastrik dokulardan daha yüksektir.