International Journal of Hematology and Oncology 2017, Vol 27, Num 3 Page(s): 171-177
Metastatik Özofagogastrik Adenokarsinomlarda Modifiye Doz Dosetaksel-Sisplatin-5-Fluorourasil Kombinasyon Tedavisi: Sonuçlara Etkisi

Tulay EREN1, Nuriye OZDEMIR2, Ozan YAZICI3, Goksen I. IMAMOGLU1, Dogan YAZILITAS1, Süheyla A. ARSLAN4, Nurullah ZENGIN2

1Diskapi Yıldırım Beyazıt Research and Training Hospital, Department of Oncology, Ankara, TURKEY
2Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Medicine, Department of Oncology, Ankara, TURKEY
3Numune Research and Training Hospital, Department of Oncology, Ankara, TURKEY
4Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Ankara, TURKEY

Keywords: Metastatik özefagogastrik kanser, Modifiye DCF, mDCF, Etkinlik, Toksisite, Hastalıksız sağ kalım, Genel sağ kalım
Günümüzde metastatik mide kanserinde Dosetaksel-cisplatin-5-fluourasil (DCF) standart tedavi rejimlerinden biridir ancak yüksek toksisite oranları nedeniyle uygulaması zordur. Çalışmamızın amacı DCF rejiminin modifiye dozlarda etkinlik ve tolerabilitesinin gösterilmesidir. Çalışmaya Ankara Numune Hastanesinde takipli 267 hasta alındı. Tüm hastalar metastatik birinci basamakta modifiye DCF (mDCF) rejimi aldı. mDCF de ilaç dozları dosetaksel 60 mg/m2 1. gün, sisplatin 60 mg/m2 1. gün ve 5-fluourasil 600 mg/m2/gün (1-5 günler) üç hastada bir olarak verildi. Çalışmada daha önce tedavi almamış 267 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların aldığı median kür sayısı 6 (2-10), median yaş 55 (22-76) idi. Median takip süresi 9 ay idi. Tam yanıt 5 (1.9%) hastada, parsiyel yanıt 74 (%27.7) hastada, stabil hastalık 95 (%35.6) hastada tespit edildi. Median PFS 6.0 (%95 CI, 5.3-6.6) ay, median OS 10.0 (%95 CI, 8.8-11.1) ay olarak bulundu. Multivariate analizde OS üzerine etki eden faktörler CEA düzeyi, tümör greydi ve ECOG skoruydu. Grade 3-4 nötropeni %28.1, anemi %11.6, trombositopeni %4.1 olarak bulundu. Febril nötropeni oranı %4.9 idi. mDCF rejimi orijinal DCF rejimi kadar etkilidir, grade 3-4 toksisite oranları daha düşüktür. mDCF, ECOG 0-2 metastatik mide kanserinde etkili ve daha tolerabl bir rejim olarak tercih edilebilir.