International Journal of Hematology and Oncology 2017, Vol 27, Num 3 Page(s): 137-142
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin Tanı ve Takip Aşamasında HE4 Proteininin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Ulas KUMBASAR1, Zeliha G. DIKMEN2, Yigit YILMAZ3, Burcu ANCIN3, Erkan DIKMEN3, Rıza DOGAN1

1Hacettepe University School of Medicine, Cardiovascular and Thoracic Surgery Department, ANKARA / TURKEY
2Hacettepe University School of Medicine, Department of Medical Biochemistry, ANKARA / TURKEY
3Hacettepe University School of Medicine, Department of Thoracic Surgery, ANKARA / TURKEY

Keywords: HE4, Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, Biyobelirteç
Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (KHDAK) hastaların yaklaşık üçte biri tanı anında anrezektabl olduğundan erken tanı oldukça önemlidir. Ayrıca tedavi sonrasında rekürrens oranı oldukça yüksektir. Bu çalışmanın amacı, KHDAK’da İnsan Epididimis Proteini 4’ün (HE4) preoperatif tanısal performansının ve cerrahi rezeksiyon uygulanan hastalarda postoperatif etkinliğinin belirlenmesidir. Hastalar, benign akciğer hastalığı olanlar (grup I, n= 31) ve KHDAK nedeniyle cerrahi rezeksiyon uygulananlar hastalar (grup 2, n= 31) olmak üzere iki ana gruba ayırıldı. Cerrahi uygulanan grupta preoperatif ve postoperatif 1. aydaki serum HE4 değerleri kaydedildi. KHDAK grubunda preoperatif dönemde ölçülen ortanca HE4 değerleri, benign grupta ölçülen değerlerden istatistiksel olarak anlamlı ölçüde yüksek bulundu (89.70 (58.10-397.00) pmol/L ve 42.60 (28.10-198.90) pmol/L, sırası ile; p< 0.001). Cerrahi uygulanan hastaların preoperatif ve postoperatif değerleri karşılaştırıldığında HE4 seviyelerinin postoperatif dönemde istatistiksel olarak anlamlı şekilde düştüğü gözlendi (89.70 (58.10-397.00) ile 71.50 (41.70-232.30) pmol/L; p< 0.001). İleri evrelerdeki (evre III-IV) düşüşün erken evrelere (evre I-II) göre anlamlı derecede daha fazla olduğu görüldü (25.30 (10.50-164.70) ile 14.60 (-14.20-133.60); p= 0.025). HE4’ün tanısal etkinliği ROC analizi ile değerlendirildiğinde eğri altında kalan alan 0.921 (95% CI, 0.843-0.998) olarak hesaplandı (p< 0.001). HE4 biyobelirtecinin hem duyarlılığı hem de özgüllüğü %87.1 bulundu. Bu çalışmadaki bulgular HE4’ün, yüksek duyarlılık, özgüllük ve tanısal etkinliği nedeni ile tanısal olarak ve postoperatif takip ve olası nükslerin saptanmasındaki potansiyel etkinliği düşünülerek, KHDAK’da önemli bir biyobelirteç olmaya aday olduğunu göstermektedir.