International Journal of Hematology and Oncology 2017, Vol 27, Num 1 Page(s): 37-42
Suudi Populasyonunda Sigara içenlerde PTEN gen mutasyonu Moleküler Taraması ve Tütün Kullanımı ile Kanser Arasındaki Bağlantının Değerlendirilmesi

Fawaz D. ALSHAMMARI

University of Hail, Department of Clinical Laboratory Science, College of Applied Medical Science, Hail, KINGDOM of SAUDI ARABIA

Keywords: PTEN gen mutasyonu, Sigara içenler, Kanser, Suudi populasyonu
Tütün kullanımı, tüm kanser ölümlerinin en az %30, ve akciğer kanseri ölümlerinin %87’sinden sorumludur. Bu çalışmanın amacı, sigara içenlerde Fosfataz ve Tensin homolog (PTEN) gen mutasyonlarının taranması ve Suudi populasyonda tütün karsinojenisitesine yönelik farkındalığın değerlendirilmesidir. Bu, Suudi Arabistan Krallığı’nın kuzeyinde yaşayan 2099 kişinin katıldığı kesitsel bir araştırmadır. Bukkal hücrelerden DNA ekstrakte edilen 100 tütün kullanıcısında PTEN gen mutasyonu moleküler tespiti yapıldı. 2099 katılımcıdan 669 (%31.8)’u sigara içenlerden ve 1430 (%68.2)’u sigara içmeyenlerden oluşmaktaydı. Sigara içme tipi ve durumu ile ilgili bilgi bulunan ve 399 kişinin 229 (%57.4)’u halen sigara içmekteydi, 36 (%9.2)’sı nargile içmekteydi ve 134 (%33.6)’ü sigarayı bırakmıştı. PTEN gen mutasyonları, halen sigara içmekte olan iki kişide tespit edildi. Sigara kullanımı Suudi Arabistan’da önemli halk sağlığı sorunudur ve kontrol stratejileri gerektirmektedir. PTEN gen mutasyonu ve sigara kullanımı arasında anlamlı bir korelasyon saptanmamıştır.