International Journal of Hematology and Oncology 2003, Vol 13, Num 3 Page(s): 165-170
PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİNDE ESTRAMUSTİN FOSFATIN YERİ

KAMİL ÇAM1, ASIF YILDIRIM1, HAKAN ÖZVERİ1, ATIF AKDAŞ1

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, Üroloji AD, DÜZCE

Keywords: prostat kanseri, estramustin fosfat
Estramustin fosfat prostat kanseri tedavisinde değişik amaçlarla yaygın olarak kullanılmaktadır. Metastatik hastalıkta birincil kullanımı, adjuvan - neoadjuvan amaçlı uygulamaları denenmiştir. Ancak en geniş kullanımı hormon dirençli prostat kanserinde olmaktadır. Oral yolla alınıyor olması önemli bir avantaj teşkil etmektedir. Çeşitli kemoterapötik ajanlarla sinerjik etki göstermesi değişik kombinasyonlarla kullanımını yaygınlaştırmıştır. Bu kombine çalışmalarda %30 -%60'lara varan oranlarda PSA yanıtı bildirilmiştir. En önemli yan etkiler, gastrointestinal ve kardiyovasküler toksisite olarak rapor edilmiştir. Sonuç olarak estramustin fosfat; kullanım kolaylığı ve hormono-kemoterapötik özelliğiyle başta hormon dirençli vakalarda olmak üzere prostat kanserinde en çok kullanılan ajanlardan birisidir.