International Journal of Hematology and Oncology 2016, Vol 26, Num 4 Page(s): 239-250
Allojenik Kemik İliği Transplantasyonunun Enfeksiyon Dışı Erken Komplikasyonları

Pinar A. ATILLA1, Erden ATILLA1, Selami K. TOPRAK1, Taner DEMIRER1

Ankara University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Cebeci Hospital, Ankara, TURKEY

Keywords: Erken komplikasyon, Non-infeksiyöz, Allojenik stem sell transplantasyonu
Allojeneik hematopoietik kök hücre nakli (Allo-HKHN) benign ve malign birçok hematolojik hastalıkta küratif tek tedavi alternatifidir. Son dönemde destek tedavileri, graft vs host hastalığı (GVHH) profilaksisi ve tedavisi, düşük yoğunluklu hazırlık rejimlerindeki ilerlemeler sayesinde nakil sonrası sağkalım iyileşmiştir. Fakat, infeksiyonlar, GVHH ile ilişkili organ hasarı, insan lökosit antijen (HLA) uyumsuz veya haploidentikal transplantasyonlar nakil sonrası mortalitede önemli rol oynamaktadır. Allo-HKHN sonrasındaki komplikasyonlar erken (3 ay içinde) veya geç (3 ay sonrasında) olarak sınıflandırılır. Bu derlemede erken komplikasyonlardan graft yetmezliği, sinüzoidal obstrüksiyon sendromu, kapiller geçiş sendromu, engraftman sendromu, diffüz alveolar hemoraji ve trombotik mikroanjiopati tartışılmıştır.