International Journal of Hematology and Oncology 2016, Vol 26, Num 3 Page(s): 159-166
Primer Kemik Ve Yumuşak Doku Tümörlü Olgularımızın Klinik Ve Demografik Özellikleri

Zeynep ORUC1, Muhammet A. KAPLAN1, Halis YERLIKAYA1, M. Ali CELIK2, Idris ORUC3, Zuhat URAKCI1, Mehmet KUCUKONER1, Abdurrahman ISIKDOGAN1

1Dicle University, Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, TURKEY
2Dicle University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, TURKEY
3Diyarbakır Training and Research Hospital, Internal Medicine, Diyarbakır, TURKEY

Keywords: Sarkom, Kemik tümörü, Yumuşak doku tümörü
Merkezimizde takip ve tedavi edilmiş olan sarkom hastalarının klinik ve demografik özelliklerini araştırmak amaçlanmıştır. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalında 2007-2015 yılları arasında sarkom tanısı alan 547 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Sarkoma hastalarımızın sayısı,2007-2015 tarihleri arasında merkezimize başvuran tüm kanser hastalarınının sayısına(toplam: 23.264) oranlandığında,saptadığımız değer %2.3 idi. Hastaların %32’si(n:172) primer kemik tümörü %68’i (n: 375) yumuşak doku sarkomu idi. En sık görülen histolojik tip, osteosarkom %14.5 (n:79). Yaş ,primer tümör yerleşim yeri, adjuvan kemoterapi, nüks yeri (lokal, metastatik),sigara öyküsü ve komorbid hastalıklar gibi parametreler açısından her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı. Yumuşak doku tümörleri ve primer kemik tümörleri arasında tüm survival ve progresyonsuz survival açısından anlamlı farklılık saptanmadı (p: 0.65). Sarkoma tanılı hastalarımız, merkezimize başvuran tüm hastaların %2.3 idi. Bu oran literature verilerine göre daha yüksek bir değerdi. Sarkomların çok farklı histolojik subtipleri içermesi nedeniyle çalışma sonuçlarının yorumlanması güç olmakla birlikte yumuşak doku sarkomu ve primer kemik tümörleri arasında tanı yaşı,tümör yerleşim yeri, nüks yeri, adjuvan kemoterapi yaygınlığı ve risk faktörleri açısından da farklılıkların olduğu doğrulandı.