International Journal of Hematology and Oncology 2016, Vol 26, Num 3 Page(s): 153-158
Myeloproliferatif Hastalıklarda Jak1/Jak2 İnhibitörü Ruksolitinib’in Dalak Boyutu ve Hastalık Semptomları Üzerindeki Etkisi

Sude H. AKTIMUR1, Umit Y. MALKAN2, Damla N. EYUPOGLU2, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU2, Engin KELKITLI1, Hilmi M. ATAY1, Gursel GUNES2, Sezgin ETGUL2, Tuncay ASLAN2, Hakan GOKER2, Nilgun SAYINALP2, Salih AKSU2, Osman I. OZCEBE2, Yahya BUYUKASIK2, Mehmet TURGUT1

1Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, Division of Hematology, Samsun, TURKEY
2Hacettepe University, Faculty of Medicine, Division of Hematology, Ankara, TURKEY

Keywords: Ruksolitinib, Dalak boyutu, Konstitusyonel semptomlar, Miyeloproliferatif hastalıklar
Ruksolitinib, semptomatik splenomegalisi olan orta ve yüksek riskli myelofibrosis hastalarının tedavisinde kullanımı onaylanmış bir JAK1 ve JAK2 inhibitörüdür. Ruksolitinibin günümüzdeki klinik gelişimi Ph* negatif miyeloproliferatif neoplastik hastalıklar (MNH) üzerine odaklanmıştır. Bu çalışmanın amacı, ruksolitinib tedavisinin Ph* negative MNH’ın klinik seyri üzerindeki etkisini araştırmaktır. Ruksolitinib tedavisi alan ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Kliniği ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hematoloji Kliniği’nde 1987- 2015 yılları arasında takip edilen toplam 43 filadelfiya kromozom translokasyonu negatif miyeloproliferatif neoplazi hastası geriye dönük olarak analiz edilmiştir. Hastaların %97’sinde ruksolitinib tedavisi sonrası konstitüsyonel semptomlarda azalma saptanmıştır. Ruksolitinib tedavisi öncesi ve sonrası ortalama dalak boyutu, sırasıyla 229±35 mm’ye karşı 202±31 mm olarak saptanmıştır (p< 0.001). Biz bu çalışmada, ruksolitinib tedavisi alan miyeloproliferatif neoplazi hastalarında dalak boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir küçülme saptadık. Ayrıca, çalışmaya katılan hastaların tamamına yakınında konsitusyonel semptomlarda ruksolitinib tedavisi sonrası azalma saptandı. Bu veriler farklı ülkelerde ve coğrafi bölgelerde yapılmış olan diğer araştırmalarla uyumludur. Hematopoietik kök hücre nakli ve hepatoportal tromboz gibi myeloproliferatif hastalıkların alt gruplarında, ruksolitinibin etkinlik ve güvenilirliğini araştırmayı hedefleyen klinik ve deneysel çalışmaların gelecekte yapılmasına ihtiyaç vardır.