International Journal of Hematology and Oncology 2016, Vol 26, Num 3 Page(s): 145-152
Allojeneik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Sonrasinda Fertilite: Üçüncü Basamak Hastanenin 23 Yıllık Veri Derlemesi

Pinar ATACA ATILLA1, Erden ATILLA1, Elif EDIBOGLU2, Sinem C. BOZDAG1, Selami K. TOPRAK1, Onder ARSLAN1, Muhit OZCAN1, Gunhan GURMAN1, Pervin TOPCUOGLU1

1Ankara University Faculty of Medicine, Department of Hematology, TURKEY
2Ankara University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Ankara, TURKEY

Keywords: Allojeneik kök hücre nakli, Fertilite
Allojeneik kök hücre nakli (AKHN) sonrası en önemli uzun dönem yan etkilerden birisi infertilitedir. Fakat, daha önceki çalışmalarda sağlıklı gebelikler ve doğumlar bildirilmiştir. 1989-2012 yılları arasında merkezimizde AKHN yapılmış ve transplantasyon sonrası 2 yıl ve üzeri yaşayan 107 erişkin hasta (ortanca yaş: 32,3) retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 29 gebelikten (21 erkek hastaların eşlerinden, 8 kadın hasta), 6 kadın hasta (%14) ve 20 erkek hastanın eşi (%45) AKHN sonrasında çocuk sahibi olmuştur. Tanı anında benign karakterde hastalık, transplantasyon öncesi kemoterapi almamış olmak, erken yaş, primer hastalığın nüksünün olmaması fertilite ile ilişkili olarak bulunmuştur. Myeloablatif hazırlık rejimi, AKHN öncesi radyoterapi, TBI kullanımı ve sıklığı, akut veya kronik graft versus host hastalığı fertilite ile ilişkili değildir.