International Journal of Hematology and Oncology 2016, Vol 26, Num 1 Page(s): 001-008
Ekstremite Koruyucu Cerrahi ve Radyoterapi Uygulanan Ayak Yerleşimli Yumuşak Doku Sarkomlarında Uzun Dönem Takip Souçları

Didem C. OKSUZ1, Sefika A. ERGEN1, Sevim OZDEMIR1, Nuri KAYDIHAN1, Murat HIZ2, Sedat KOCA2, Fazilet O. DINCBAS1

1Istanbul University, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Istanbul, TURKEY
2Istanbul University, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of Orthopedic Surgery, Istanbul, TURKEY

Keywords: Yumuşak doku sarkomu, Ayak, Radyoterapi
Bu çalışmanın amacı; primer ayak yerleşimli yumuşak doku sarkomu tanısıyla ekstremite koruyucu cerrahi ve preoperatif veya postoperatif radyoterapi uygulanan hastalarda uzun dönem takip sonuçlarının değerlendirilmesidir. 1980-2008 yılları arasında, ekstremite koruyucu cerrahi ve radyoterapi uygulanan primer ayak yerleşimli yumuşak doku sarkomlu 11 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Tümör boyutu medyan 5.5 cm’dir (2-8 cm). Tüm olgulara ekstremite koruyucu cerrahi yapıldı. Beş olguda cerrahi sınır pozitif saptandı. En sık görülen histolojik grup sinovyal sarkom’dur (73%). Sekiz olguya postoperatif radyoterapi, 3 olguya preoperatif radyoterapi uygulandı. Yüksek grad ve büyük tümörü olan 6 olguya kemoterapi verildi. Medyan takip süresi 73 ay’dır (11-224 ay). 5 yıllık genel sağkalım %78.8’dir. Üç olguda medyan 12 ayda (6-13 ay) lokal nüks gelişti. Nüks gelişen tüm olguların histopatolojisi sinovyal sarkomdu ve sadece bir olguda cerrahi sınır pozitifti. İki olguya nüks nedeniyle amputasyon yapılırken, diğer olguya tekrar ekstremite koruyucu cerrahi yapıldı. Lokal nüks gelişen bu üç olguda akciğer metastazı gelişti ve 2’si hastalıktan dolayı kaybedildi. Lokal nüksü olmayan 8 olgu medyan 73 ay takip süresi içerisinde hastalıksız olarak takip edilmektedir. Primer ayak yumuşak doku sarkomlarında iyi onkolojik ve fonksiyonel tedavi sonucu elde edebilmek için diğer bölge yumuşak doku sarkomlarında olduğu gibi multidisipliner yaklaşım oldukça önemlidir. Radyoterapi iyi lokal kontrol oranı ile ektremite korunmasına olanak sağlamaktadır.