International Journal of Hematology and Oncology 2015, Vol 25, Num 3 Page(s): 195-204
Jinekolojik Kanserli Bireylerin Cinsel Yaşama İlişkin Sorun Alanları: Türkiye’den Kalitatif Bir Çalışma

Gul PINAR1, Tevfik PINAR2, Ayse AKALIN1, Tulay SAYDAM3, Ali AYHAN3

1Yildirim Beyazit University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, ANKARA / TURKEY
2Hacettepe University, Institute of Public Health, Ankara, TURKEY
3Tulay Saydam, RN, BSN, Baskent University, Faculty of Medicine, Department of Gyne-Oncology, Ankara, TURKEY

Keywords: Jinekolojik kanser, Cinsel sağlık, Kalitatif çalışma, Türkiye
Bu çalışma jinekolojik kanserli bireylerin cinsel yaşama ilişkin sorun alanlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, niteliksel fenomenolojik bir araştırma tasarımı kullanılmıştır. Çalışmaya 30 jinekolojik kanser tanısı alan kadın katılmıştır. Verilerin toplanmasında; Hasta Bilgi Formu ve Yarı Yapılandırılmış Derinlemesine Görüşme Formu kullanılmıştır. Soruların çözümlemesi içerik analizi yöntemiyle yapılmıştır. Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması 46.70±10.66’dır (min=30, max=67). Kadınların %53.3’ünün tanısı endometrium kanseri, %36.7’sinin over kanseri ve %10’unun ise serviks kanseridir. Bireylerin hastalık sonrası cinsel yaşamlarında önemli değişikler olduğu, cinsel sağlığın dört önemli öğesi olan beden imajı, cinsiyet rolü, cinsel fonksiyonlar ve üreme yeteneğinin büyük ölçüde olumsuz etkilendiği belirlenmiştir. Çalışmamızda jinekolojik kanserli bireylerin cinsel yaşama ilişkin çok boyutlu sorunlarla karşılaştıkları belirlenmiştir. Sağlık profesyonellerinin kadınların cinsel sorunlarının değerlendirilmesinde holistik yaklaşımı benimsemeleri ve sorunun çözümü için girişimde bulunmaları önem taşımaktadır.