International Journal of Hematology and Oncology 2015, Vol 25, Num 3 Page(s): 178-185
Palyatif Torasik Radyoterapi Uygulanan Küçük Hücreli Dişi Akciğer Kanseri Hastalarinda Adaptif Tedavinin Dozimetrik Değerlendirmesi

Evrim DUMAN1, Yigit CECEN2, Bora SINDIR2, Beyza OZDEMIR2, Mustafa YILDIRIM3, Sare CECEN1, Berrin PEHLIVAN4, Melek Nur YAVUZ2

1Antalya Training and Research Hospital, Department of Radiation Oncology, Antaly
2Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Antalya
3Medical Park Gaziantep Hospital, Department of Medical Oncology, Gaziantep
4Medical Park Istanbul Bahcelievler Hospital, Department of Radiation Oncology, Istanbul, TURKEY

Keywords: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, Adaptif radyoterapi, Palyatif radyoterapi
Bu çalışmada palyatif torasik radyoterapi uygulanan hastalarda radyoterapi süresince gözlenen görüntülenebilir tümör hacim (GTV) değişikliklerini ve normal doku korumadaki rolünü göstermek amaçlanmıştır. Palyatif torasik radyoterapi planlanan küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanılı 20 hasta, başlangıçtaki GTV, klinik hedef hacim (CTV) ve planlanan tedavi hacmine (PTV) göre yapılan planlama ile 300 cGy/gün ile toplam 10 fraksiyonda tedavi edilmiştir. Beşinci fraksiyon sonunda hastaların bilgisayarlı tomografi simülatör (BTS) görüntüleri tekrarlanmış ve yeniden GTV, CTV, PTV ve normal dokular tanımlanarak ikinci planlamalar yapılmıştır. Beşinci fraksiyondaki GTV ve PTV’ de fraksiyone hacim azalması (FHA) hesaplanmış ve her iki planlama arasında normal doku doz-hacim histogramı (DVH) parametrelerindeki değişimler incelenmiştir. İlk planda ortalama GTV ve PTV değerleri sırasıyla 223.9cc ve 1113.3cc, 2. planda ise sırasıyla 196.2cc ve 1029.7cc olarak bulunmuştur. Beş fraksiyon tedavi sonrasında GTV’ de FHA %15.9 (p< 0.001), PTV’ de ise %8 (p< 0.001) olarak hesaplanmış, GTV için günlük regresyon oranı %3.1 olarak bulunmuştur. Normal dokuların dozları incelendiğinde ortalama kalp, özefagus, akciğer ve maksimum medulla spinalis dozlarında istatistiksel anlamlılığa ulaşmayan azalma tespit edilmiştir. Bu çalışmada radyoterapi süresince tekrarlanan BTS görüntülerinde GTV ve PTV’ de gözlenen geometrik değişiklikler DVH parametrelerini olumlu yönde etkilemiş olmasına rağmen istatistiksel anlamlı düzeye ulaşamamıştır. BTS planlamaları üzerinden yapılan bu değerlendirmemizin klinik yansımalarının prospektif ve daha fazla hasta sayılı çalışmalarla yapılmasına ihtiyaç vardır.