International Journal of Hematology and Oncology 2015, Vol 25, Num 3 Page(s): 172-177
Endometrium ve Overin Eşzamanlı Primer Kanserleri: Tek Merkezin Sonuçları

Mehmet A. NARIN1, Alper KARALOK2, Derman BASARAN2, Isin UREYEN2, Osman TURKMEN2, Taner TURAN2, Gokhan TULUNAY2

1Erzincan University Faculty of Medicine, Department of Gynecologic Oncology, Erzincan
2Etlik Zubeyde Hanim Women’s Health Training and Research Hospital, Department of Gynecologic Oncology, Ankara, TURKEY

Keywords: Endometrium Kanseri, Over Kanseri, Senkron Tümörler, Sağkalım
Endometrium ve overin senkron gelişen primer tümorleri (SEOT); tüm over kanserli kadınların %10’unda, endometrium kanserli olguların ise %5‘inde görülmektedir. Uygun evreleme ve tedavi için olguların bağımsız primer kanser veya metastatik olup olmadıkları ortaya konmalıdır. Çalışmamızda SEOT tanısı alan olguların klinik ve patolojik özellikleri ile prognozlarının ortaya konması amaçlanmıştır. Hastaların bilgileri Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bilgisayar kayıtlarından çıkarıldı. 1998 ile 2014 yılları arasında cerrahi evrelendirme yapılmış ve SEOT tanısı almış, toplam yirmialtı hasta çalışmaya dahil edildi. Tanı esnasında ortalama yaş 50.9 idi. Medyan takip süresi 86.5 ay ve 10 yıllık sağkalım oranı %86 olarak bulundu. Prognostik değişkenler içinde, yalnız omental tutulumun genel sağkalımı bağımsız olarak etkilediği görüldü (p= 0.008). Tümörlerin büyük çoğunluğu iyi diferansiye, erken evre ve endometrioid tipte idi. Sonuç olarak SEOT tanısı alan kadınların çoğunlukla genç yaşta oldukları ve prognozlarının yalnız başına over kanserlerine göre belirgin olarak daha iyi olduğu ortaya konmuştur.