International Journal of Hematology and Oncology 2003, Vol 13, Num 3 Page(s): 125-133
KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ HÜCRELERİNDE (NSCLC) EPİRUBİCİN-HCI'ÜN SİTOTOKSİSİTESİ

ÖZKAN AYSUN1, FIŞKIN KAYAHAN1

Akdeniz University, Art and Science Faculty, Biology Department, ANTALYA

Keywords: nsclc, epirubicin-hcı, gsh, gst, gsh-px
Epirubicin-HCI, pek çok sitotoksik ilaç gibi süperoksit ve hidrojen peroksit üretmektedir. Çalışmamızda, epirubicin-HCI'ün yaratacağı sitotoksisiteye karşı katalaz, SOD, GSH, GST, GSH-Px ve GST-Pi'nin NSCLC hücrelerini korumadaki önemini ortaya koyduk. NSCLC hücreleri artan konsantrasyonlarda epirubicin-HCI varlığında ve yokluğunda kültüre alındılar. Epirubicin-HCI'ün sitotoksisitesi NSCLC hücrelerin canlı kalmasına dayanan MTT sitotoksisite testi ile ölçüldü. Epirubicin-HCI, konsantrasyona ve zamana bağlı olarak NSCLC hücrelerinde sitotoksite yarattı. Epirubicin-HCI'ün 1.2 µg/ml'lik %50 büyüme inhibisyonu dozu 24 saatlik inkübasyonda %51.27 lik sitotoksisiteye neden olurken 48 saatlik inkübasyonda artan (%69.15) bir sitotoksite göstermiştir. Epirubicin-HCI'ün sitotoksisitesini (%50 büyüme inhibisyonu 24 saat için 1.2 µg/ml, 48 saat için 0.8 µg/ml ve 72 saat için 0.62 µg/ml), 24 saatlik inkübasyonda GST ve GSH-Px aktivitesi, GSH miktarı ve GST-Pi ekspresyonundaki artıştan dolayı, serbest oksijen radikalleri ve hidrojen peroksit üretimini içeren bir mekanizmayla gerçekleştirdiği görülmektedir. Çünkü, SOD ve katalazın eklenmesi epirubicin-HCI'ün sitotoksisitesini engellemiştir. Önerilen şuki, NSCLC hücrelerinin epirubicin-HCI'e maruz kalmaları sonucu üretilen serbest oksijen türleri ve hidrojen peroksit sitotoksisiteye neden olabilir, SOD, katalaz, GSH-Px, GST, GSH and GST-Pi, epirubicin-HCI gibi tek elektronla redükte olan quinonları içeren antikanser antibiyotiklerine karşı antioksidant savunma mekanizması olarak değerlendirilebilir.