International Journal of Hematology and Oncology 2015, Vol 25, Num 1 Page(s): 044-050
Akciğer Kanseri Hastalarında HE4 ve CYFRA 21-1’in Tanısal Etkinliği

Erkan DIKMEN1, Adem GUNGOR2, Z. Gunnur DIKMEN3, Filiz AKBIYIK3

1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Thoracic Surgery, Ankara, TURKEY
2Güven Hospital, Department of Thoracic Surgery, Ankara, TURKEY
3Hacettepe University Faculty of Medicine, Clinical Pathology Laboratory, Ankara, TURKEY

Keywords: HE 4, CYFRA 21-1, Tümör biyobelirteci, Akciğer kanseri
Akciğer kanseri, kansere bağlı ölüm nedenleri arasında erkekler ve kadınlarda ilk sırada yer almaktadır. Modern tanısal ve tedaviye yönelik gelişmelere rağmen akciğer kanseri olgularında ortalama sağ kalım %15’i geçmemektedir. Bu nedenle akciğer kanserinin erken tanısı ve ayırıcı tanısında duyarlı biyobelirteçlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, akciğer kanseri hastalarında HE4 ve CYFRA 21-1 biyobelirteçlerinin tanısal etkinliğinin değerlendirilmesidir. Serum örnekleri 80 hastadan toplandı; Grup 1 akciğer kanseri tanısı alan 53 hastadan oluşmakta idi, Grup 2 ise 27 hastadan oluşan kontrol grubu idi. HE4 ve CYFRA 21-1 değerleri kemiluminesan mikropartikül immüm yöntem ile ölçüldü. HE4 için eşik değeri 70 pmol/L, CYFRA 21-1 için ise 2 ng/mL olarak belirlendi. Grup 1 için ortalama HE4 değerleri (94.79±50.56 pmol/L) Grup 2 için ölçülen değerlerden (52.00±21.06 pmol/L) istatistiksel olarak anlamlı ölçüde yüksek bulundu (p< 0.001). Grup 1 ve Grup 2 için ortalama CYFRA 21-1 değerleri sırasıyla 5.15±7.89 ng/mL ve 1.75±2.11 ng/mL olarak bulundu (p= 0.004). HE4 biyobelirtecinin duyarlılığı %73.5, CYFRA 21-1 biyobelirtecinin duyarlılığı ise %50.9 olarak saptandı. Her iki tümör biyobelirteçinin ileri evrelerde (Evre III-IV) artış oranı, erken evrelere (Evre I-II) göre anlamlı derecede yüksek bulundu (HE4 için p=0.021, CYFRA 21-1 için p= 0.003). HE4 ve CYFRA 21-1, akciğer kanseri hastalarının tanısında potansiyel biyobelirteçler olarak kullanılabilir. Özellikle HE4 yüksek duyarlılık, pozitif tahmin değeri ve tanısal etkinliği nedeni ile akciğer kanseri ayırıcı tanısında önemli biyobelirteç olmaya adaydır.