International Journal of Hematology and Oncology 2015, Vol 25, Num 1 Page(s): 032-037
Hemofilik Hastalarda Hemofilik Artropatinin Kanama Sıklığı ve Şiddeti İle İlişkisi, Artropatinin Radyolojik Değerlendirmesi ve Sosyoekonomik Sonuçları

Orhan ZENGIN1, Vahap OKAN2, Ayhan OZKUR3, Zeynel A. SAYINER1, Handan H. SAHIN2, Mehmet YILMAZ2, Mustafa PEHLIVAN2

1Gaziantep University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Gaziantep, TURKEY
2Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of of Hematology,Gaziantep, TURKEY
3Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Radiology,Gaziantep, TURKEY

Keywords: Artropati, Kanama, Yaşam kalitesi
Hemofilinin en sık komplikasyonu hemofilik artropatidir. Bu nedenle hemofili takip ve tedavisindeki en önemli unsurdur. Bu çalışmada hemofilik artropati kanama, radyolojik değerlendirme ve fizik muayene yönünden değerlendirildi. Ayrıca hemofilik artropatinin sosyoekonomik sonuçları ve yaşam kalitesi üzerine etkileri araştırıldı. Çalışmaya Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı’nda hemofili tanısıyla takip edilen 40 erkek hasta dahil edildi. Hastalardan 34’ü hemofili A, 6’sı hemofili B idi. Faktör düzeylerine göre ise 20 hasta (%50) ağır hemofili, 8 hasta (%20) orta hemofili, 12 hasta (%30) hafif hemofili idi. Çalışmamızda elde edilen sonuçlara göre hemofilik artropati oluşumunun faktör düzeyiyle yakından ilişkili olduğu görülmüştür. Faktör düzeyi ile kanama sayısı (p<0.05), eklemin fonksiyonel değerlendirme (p<0.05) ve radyolojik değerlendirme skorları (p<0.05) arasında negatif korelasyon olduğu görülmüştür. Hastaların bir yıllık dönemdeki eklem kanama sayısı eklemin fonksiyonel değerlendirmesi (p<0.01) ve radyolojik değerlendirme (p<0.01) arasında anlamlı pozitif ilişki olduğu görüldü. Kanama sayısının arttığı, fizik muayene ve radyolojik değerlendirme skorları yüksek olan ilerlemiş artropatisi olan hastaların yaşam kalitelerinde azalma görülmüştür. Ayrıca kanama sayısı artması ile faktör tüketimi ve tedavi masrafları artmaktadır. Hemofilik artropati kişiye ve topluma gerek sosyal gerek ekonomik açıdan önemli oranda yük bindiren ciddi bir sağlık sorunudur. Tam anlamıyla tedavisi erken yaşlarda başlamak üzere eklem kanamalarının önlenmesi, var olan sakatlıkların düzeltilmesi ve hastaların topluma kazandırılmaları ile mümkün olabilir.