International Journal of Hematology and Oncology 2003, Vol 13, Num 3 Page(s): 117-124
AKCİĞER KANSERİ TANISINDA SİTOKERATİN FRAGMAN 19 (CYFRA 21-1)'UN DEĞERLENDİRİLMESİ

M. CEMİL SAVAŞ1, MUSTAFA BENEKLİ1, İBRAHİM H. GÜLLÜ1, İBRAHİM AKALIN1, M. KADRİ ALTUNDAĞ1, İBRAHİM BARIŞTA1, GÜLTEN TEKUZMAN1

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD, GAZİANTEP

Keywords: akciğer kanseri, cyfra21-1, sitokeratin fragman-19, tümör belirleyicisi
Akciğer kanseri tüm dünyadaki sıklığı ile önemli bir sağlık sorunu oluşturmaktadır. Akciğer kanserinin tanısında ve histolojik alt tiplerin ayırımında yeni bir epitelyal tümör belirleyici olan sitokeratin fragman 19 (CYFRA 21-1) düzeyleri, sağlıklı kontroller ve CEA ile karşılaştırılarak incelendi. Çalışmaya 37'si erkek ve biri kadın, 38 akciğer kanserli hasta alındı. Akciğer kanseri histopatolojik alt tiplerine göre dağılımı SCLC'li 17 hasta ve NSCLC'li 21 hastadan oluşuyordu. Kontrol grubu olarak çalışmaya yaş ve cinsleri uyumlu 42 sağlıklı gönüllü alındı. Serum CYFRA 21-1 düzeyinin akciğer kanserli hastalardaki ortanca değeri 6.70 ng/ml (3.86-15.08) idi ve buna karşı kontrol grubu ortanca değeri 2.46 ng/ml (1.80-2.90) idi. CYFRA 21-1'in akciğer kanseri tanısındaki sensitivitesi %81 ve spesifisitesi %97 olarak bulunurken, CEA'nın sensitivitesi %71 ve spesifisitesi %90 olarak bulundu. Sonuç olarak akciğer kanseri tanısında ve NSCLC-SCLC histolojik ayırımının desteklenmesinde yeni bir tümör belirleyici olarak serum CYFRA 21-1 düzeyleri kullanılabilir.