International Journal of Hematology and Oncology 2014, Vol 24, Num 4 Page(s): 223-232
Evre IIIB-IV Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Eşlik Eden Komobiditelerin Sağkalım Üzerine Etkisi

Mustafa DEMIRPENCE1, Tulay AKMAN2, Ilhan OZTOP3, Ilkay T. UNEK2, Tugba YAVUZSEN3, Ahmet U. YILMAZ4

1Tepecik Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Izmir,TURKEY
2Tepecik Training and Research Hospital, Division of Medical Oncology, Izmir,TURKEY
3Dokuz Eylul University, Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Izmir,TURKEY
4Izmir University, Medical Park Hospital, Division of Medical Oncology, Izmir,TURKEY

Keywords: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, Charlson komorbidite indeks
Bu çalışmanın amacı Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli (KHDAK) hastalarda komorbid faktörlerin sağkalım üzerine olan etkisinin araştırılmasıdır. Mayıs 1998 ile Nisan 2009 tarihleri arasında, histopatolojik olarak KHDAK tanısı almış, evre IIIB ve IV olan toplam 221 hasta çalışmaya alınmıştır. Sağkalım verileri yaşa (65 yaş ve üstü ve 65 yaş altı) ve Charlson Komorbidite İndeksine (CKİ) göre değerlendirildi. 86 hasta (%39) 65 ve üzeri yaşta, geri kalan 135 (%61) hasta 65 yaşından az idi. 65 yaş ve üzeri grupta CKİ’ye göre değerlendirildiğinde median sağkalım Grup 0 için 44 ay, Grup 1 için 16 ay, Grup 2 için 10 ay, Grup 3 için 10 ay olarak saptandı. Genş yaştaki grupta, median sağkalım Grup 0 için 19 ay, Grup 1 için 18 ay, Grup 2 için 11 ay, Grup 3 için 11 ay olarak saptandı. İki grup arasında sağkalımı etkileyen komorbit faktörler değerlendirildiğinde istatiksel anlamlı farklılık saptanmadı. Sonuç olarak, Evre IIIB ve IV KHDAK hastalarda yaş arttıkça komorbid faktörlerin sıklığının arttığı ancak yaş bakımından sağkalımda anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır. Charlson Komorbidite İndeks skorları yüksek olanlarda sağkalımın kısa olması bu hastalara daha titizlikle yaklaşılmasını gerektirmektedir.