International Journal of Hematology and Oncology 2014, Vol 24, Num 2 Page(s): 106-111
Simvastatin Gastrik Kanser Hücrelerini İnhibe Etti

Yang CHENG-QIAN1, Wei XIN-JING2, Wei- XINBING3, Gao ZHUANG-LEI1, Zhao HONG-PENG1, Xu SONGDE4, Wang PEI-LIN1

1The Second Hospital of Shandong University, Department of General Surgery, Jina, CHINA
2Shandong Provincial Hospital, Department of Dermatology, Jina, CHINA
3Medicine of Shandong University, Department of Pharmacology, Jina, CHINA
4Medicine of Shandong University, Department of Biochemistry, Jina, CHINA

Keywords: Simvastatin, Mide kanseri, PCNA, VEGF, Survivin
Statininler, kolesterol düşürücü etkilerinin yanı sıra anti-kanser gibi birçok etkiye sahiptirler. Bu çalışmanın amacı simvastatin’in kanser hücreleri üzerine etkisinin in vivo olarak araştırılmasıdır. Mide kanseri için modellenmiş fareler (SGC7901), kontrol ve deneysel grup olarak ikiye ayrıldı. Deney grubuna simvastatin oral olarak verilirken, kontrol grubuna serum fizyolojik uygulandı. Tümör volümü, ağırlığı, RTV (relatif Tümör volümü), T/C (relatif toplam tümör değeri) ve inhibisyon oranı ölçüldü. Veriler t-testi kullanılarak karşılaştırma yapıldı (p<0.05 altında olan değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi). Mide dokusunda PCNA, VEGF ve Survivin’in immün-histokimyasal ekspresyon seviyeleri incelendi. Sonuçlarda kontrol kolu ve deneysel kolda tümör volümü sırası ile 1.943±0.500cm3 ve 1.227±0.623 cm3 idi (p< 0.05). RTV ise kontrol kolunda ve deneysel kolda sırası ile 28.833±5.988 cm3 ve 18.842±7.401 cm3 idi (p< 0.01). Antitümör indikasyonu (T/C) %65.35 idi. Kontrol ve deneysel kolda tümör ağırlıkları sırası ile 1.820±0.550 gr ve 1.320±0.500 gr idi (p< 0.05). İnhibisyon oranı ise %27.47 idi. İki gruptaki farelerin ağırlıkları arasında istatistiksel bir fark yoktu. Simvastatin grubunda PCNA indeksi %41.32±8.24 iken kontrol grubunda bu oran %89.25±7.69 idi. PCNA, VEGF ve Survivin indeksi simvastatin grubunda belirgin olarak düşüktü (p< 0.01). Sonuç olarak simvastatin’in gastrik kanser hücrelerini inhibe ettiği sonucuna vardık.