International Journal of Hematology and Oncology 2014, Vol 24, Num 1 Page(s): 023-029
Türk Kanser Hastalarında Sosyodemografik Karakteristiklerin, Tıbbi Öykünün ve Tedavilerin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Tayfur TOPTAS1, Ibrahim YILDIZ2, Melek YILDIZ3, Umut VAROL2, Ibrahim V. BAYOGLU2, Mustafa OZGUROGLU4

1Van Territorial Training and Research Hospital, Department of Haematology, Van, TURKEY
2Izmir Katip Celebi University, Ataturk Training and Research Hospital, Department of Medical Oncology, Izmir, TURKEY
3Dr. Behçet Uz Children Training and Research Hospital, Department of Pediatric Endocrinology, Izmir, TURKEY
4Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Medical Oncology, Istanbul, TURKEY

Keywords: Kanser, Klinik faktörler, Tıbbi öykü, Yaşam kalitesi, Sosyodemografik faktörler
Bu çalışmanın amacı kanser hastalarında yaşam kalitesini değerlendirmek ve sosyodemografik karakteristiklerin, tıbbi öykünün ve tedavilerin yaşam kalitesi üzerine etkilerini araştırmaktır. Çalışmamız 318 kanser hastasından oluşmaktadır. En sık görülen tanı meme kanseri (%30.0) ve gastrointestinal kanserdir (%27.7). Yaşam kalitesi verileri için EORTC QLQ-C30 anketi ve sosyodemografik değişkenleri içeren formlar kullanılmıştır. Hastaların yaşam kalitesine etki eden faktörleri değerlendirmek için non-parametrik testlerden faydalanılmıştır. Yaş; cinsiyet; meslek; eğitim durumu; tıbbi ve aile öyküsü de içeren sosyodemografik veriler, tanı tarihi, hastalık evresi, kanser farkındalığı, tedaviler, ağrı kesici kullanımı ve psikiyatri desteğinin kanser hastalarının yaşam kalitesini anlamlı biçimde etkilediği saptanmıştır. Hastaların ortalama yaşam kalitesi skoru (56.25±26.42) orta derecededir. Fiziksel fonksiyonlar en fazla etkilenen (63.27±25.69), bilişsel fonksiyonlar ise en az etkilenen (78.35±23.47) alt grubu oluşturmaktadır. Çalışmamızda birçok klinik ve sosyodemografik faktörün kanser hastalarının yaşam kalitesine etki ettiği gözlenmiştir. Sağlık çalışanlarının bu faktörlerin farkında olmaları, kanser hastalarının şikayetlerinin ve ihtiyaçlarının çözümlenebilmesi açısından önem taşımaktadır.