International Journal of Hematology and Oncology 2013, Vol 23, Num 4 Page(s): 264-268
Miyeloid Lösemik Hücre Dizilerinde Renin-Anjiyotensin Sistem (RAS) Ekspresyonları

Burak UZ1, Suzin C. TATONYAN2, Muge SAYITOGLU2, Yucel ERBILGIN2, Ozden HATIRNAZ NG2, Yahya BUYUKASIK1, Salih AKSU1, Nilgun SAYINALP1, Hakan GOKER1, Osman I. OZCEBE1, Ugur OZBEK2, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU1

1Hacettepe University Department of Internal Medicine, Hematology Unit, Ankara, TURKEY
2Istanbul University Institute for Experimental Medicine Research, Genetics Department, Istanbul, TURKEY

Keywords: Renin-anjiyotensin sistemi, KG-1 AML hücre dizisi, HL-60 promiyelositik hücre dizisi, mRNA ekspresyonları
Bu çalışmanın amacı miyeloid lösemik hücre dizilerinde kritik renin-anjiyotensin sistemi (RAS) elemanlarının varlığını araştırmaktır. İnsan akut miyeloid lösemi (AML) hücre dizileri, KG-1 ve HL-60, kültüre edildi. Temel RAS elemanlarının KG-1 ve HL-60 hücre dizilerindeki gen ekspresyon düzeyleri kuantitatif gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (qRT-PCR) ile araştırıldı. KG-1 AML hücre dizisinde anjiyotensin-dönüştürücü enzim I (ACE I) ve ACE II mRNA ekspresyonları saptandı; ACE I rölatif ekspresyonu, ACE II ekspresyonundan yüksek idi. Benzer şekilde, HL-60 promyelositik hücre dizisinde RENIN, anjiyotensinojen (ANGTS) ve ACE I mRNA ekspresyonları saptandı. HL-60 neoplastik miyeloid hücrelerinde rölatif RENIN ekspresyonu en yüksek iken, ACE I ekspresyonu en düşük düzeyde bulundu. Bu bulgular hematopoetik sistemde normal ve patolojik durumlarda biyolojik aktif lokal bir RAS varlığını göstermektedir.