International Journal of Hematology and Oncology 2003, Vol 13, Num 1 Page(s): 054-060
OTOİMMÜN HASTALIKTA HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU

HAKAN GÖKER1, BERNA GÖKER1

Hacettepe University Hospital Department of Internal Medicine

Keywords: otoimmün, transplantasyon, kök hücre
Otoimmün hastalıklar birçok hastayı etkiler ve ciddi morbidite, mortalite ve artan oranda sağlık harcamalarına neden olur. İmmün sisteme konvansiyonel terapötik yaklaşımlarla otoimmün hastalıklarının birçoğu belirli bir oranda kontrol altına alınabilirse de refrakter/relaps olmuş tedaviye dirençli zor vak'alar da vardır ki bunlar haklı olarak " malign otoimmünite" olarak da adlandırılırlar. Eğer otoimmün hastalıklar kendine karşı reaktivite sonucunda gelişiyorsa, o zaman bu reaksiyonda rol oynayan hücrelerin ortadan kaldırılmasının hastalığı kür etmesi beklenebilir. Otoimmün hastalıkların patobiyolojik kökeni, yoğun immunosupresyon ("immunoablasyon") ve takiben allojeneik veya otolog hematopoietik transplantasyon uygulanması için uygun bir zemin oluşturmaktadır. Ağır otoimmün hastalıklarda yoğun immunoablasyon ve otolog transplantasyon klinik çalışmaları 1990'ların başında başlatıldı. Otolog transplantasyon daha güvenli olması sebebiyle allojeneik transplantlardan daha sık olarak kullanıldı. İlk pilot çalışmalar hematopoietik transplantasyonun otoimmün hastalıklarda yüz güldürücü bir yaklaşım olduğunu gösterdi ve tüm dünyada uygulanmaya başlanıldı. Kürden ziyade uzun-süreli klinik remisyonlar gözlemlendi. Bununla birlikte, otoimmün hastalıklarda hematopoietik transplantasyonun yerinin daha iyi anlaşılabilmesi için prospektif randomize çalışmalara ihtiyaç vardır.