International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 3 Page(s): 195-201
Meme Non-Hodgkin Lenffomaları: Beş Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Filiz VURAL1, Guray SAYDAM1, Fahri SAHIN1, Nur A. SOYER1, Mine HEKIMGIL2, Serkan OCAKCI1, Murat TOMBULOGLU1, Seckin CAGIRGAN1

1Ege University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Izmir, TURKEY
2Ege University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Izmir, TURKEY

Keywords: Memede kitle, Lenfoma
Memede saptanan Non-Hodgkin lenfomalar primer ya da sekonder olabilir. Her ikisi de oldukça nadir olup, meme kanserlerinin yaklaşık %0.6’sını oluştururlar. Bu çalışmada, kliniğimizde izlenen 3’ü primer, 2’si sekonder meme lenfoması olan olguları geriye dönük olarak inceleyerek kendi tecrübelerimizi bildirmek istedik. Bütün hastalar kadındı ve ortalama yaş 47 idi. Bütün hastalarda memede kitle şikayeti vardı (3 hastada sağ, 2 hastada sol). Histolojik alt tipleri geniş bir spektruma sahipti; 1 hastada periferal T hücreli lenfoma, 4 hasta B hücreli lenfoma (2 hasta diffüz büyük B-hücreli, 1 hasta diffüz küçük B-hücreli, 1 hasta marjinal zon lenfoma) olarak tanı aldı. İki hastada tanısal amaçlı parsiyel mastektomi yapıldı. 4 Hastada antrasiklin esaslı kemoterapi rejimi uygulandı. Üç hastada tedaviye radyoterapi eklendi. Ortalama 5 yıllık takip sonrası, gebelikten hemen sonra periferal T hücreli lenfoma tanısı alan ve kemoterapiye dirençli olan olgu dışındaki diğer 4 olgu hayattaydı. Meme lenfomalarının tedavi ve prognozları, aynı evre ve histolojik tipteki nodal lenfomalardan farklı değildir.